2,4200 zł
-2,42% -0,0600 zł
Alta S.A. (AAT)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-07
Skrócona nazwa emitenta
ALTA
Temat
Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do: raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 19 września 2016 r., raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 4 października 2018 r., raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 12 listopada 2018 r., Zarząd ALTA S.A. („Spółka”) informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy („Sąd”), wydał w dniu 9 stycznia 2019 r. postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Total Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2015 r. („Uchwała”), ewentualnie o uchylenie Uchwały („Postanowienie”). Na mocy Postanowienia Sąd udzielił zabezpieczenia poprzez zakazanie Spółce dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki („Akcje”), w tym zarejestrowania Akcji w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz zakazanie dokonywania czynności prawnych i faktycznych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Skutkiem wydania przez Sąd Postanowienia jest de facto wstrzymanie wykonalności Uchwały w sposób określony w Postanowieniu.

Spółka po zapoznaniu się z Postanowieniem wraz z jego pisemnym uzasadnieniem oraz po rozważeniu zasadności wniesienia zażalenia na Postanowienie, podjęła decyzję o zaskarżeniu Postanowienia w całości. Zażalenie zostanie wniesione w przepisanym prawem terminie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (DZ.U z 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-07 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.