REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Zmiany w składzie 1/ zarządu Allegro sp. z o.o. i 2/ Rady Dyrektorów Allegro.eu

2022-07-04 08:57
publikacja
2022-07-04 08:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-04
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Zmiany w składzie 1/ zarządu Allegro sp. z o.o. i 2/ Rady Dyrektorów Allegro.eu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Rada”) informuje, że w dniu 4 lipca 2022 r.:

1. Allegro.eu (“Spółka”) otrzymało rezygnację Francoisa Nuytsa (członka Rady) z funkcji Dyrektora, skuteczną z dniem 31 sierpnia 2022 r.;
2. Allegro sp. z o.o. ("Allegro"), spółka zależna Spółki otrzymała rezygnację Francoisa Nuytsa z funkcji członka zarządu Allegro, skuteczną z dniem 31 sierpnia 2022 r.;
3. Roy Perticucci został powołany na stanowisko prezesa i członka zarządu Allegro z dniem 1 września 2022.

Po 31 sierpnia 2022 r., gdy rezygnacja Francoisa Nuytsa stanie się skuteczna, Rada powoła Roya Perticucciego jako członka Rady uzupełniającego jej skład, a powołanie to zostanie przedłożone do zatwierdzenia przez akcjonariuszy na pierwszym walnym zgromadzeniu po tej dacie.

Francois Nuyts pozostanie prezesem zarządu Allegro do 31 sierpnia 2022 roku. Następnie pozostanie dostępny aby wspierać Roya Perticucciego dla zapewnienia płynnego przekazania funkcji.

Roy Perticucci posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi przedsiębiorstwami e-commerce, jak również duże osiągnięcia w budowaniu międzynarodowych organizacji. W latach 2013-2020 zarządzał europejskimi operacjami oraz logistyką w firmie Amazon, równocześnie przez pewien czas odpowiadając za te same obszary w Ameryce Północnej. Uprzednio pełnił wysokie funkcje w innych dużych przedsiębiorstwach handlowych, włączając w to Ahold (Albert.nl), Dixon’s oraz Tesco w Europie. Jako Development Director, a później Operations Director w Tesco.com nadzorował rozwój największej na świecie platformy zakupów z dostawą do domu w czasie jej gwałtownego wzrostu. Jego wkład obejmował również uruchomienie pierwszego w firmie "dark store”, Wine Warehouse, a także dostawcy usług internetowych Tesco.net. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako programista w Accenture w Mediolanie, a potem jako konsultant w Boston Consulting Group w Monachium.

Przewodniczący Rady Spółki Darren Huston z zadowoleniem powitał nowego CEO, który przejmuje stery od lidera z ogromnym dorobkiem w Allegro.

”Rada prowadziła wnikliwe poszukiwania i jesteśmy dziś dumni, że możemy ogłosić Roya jako naszego przyszłego CEO. Roy został wybrany spośród puli znakomitych globalnych liderów” - mówi Darren Huston. „Roy ma z pewnością wysoko zawieszoną poprzeczkę. Francois zaczął kierować firmą od 2018 r. i doprowadził ją do tego, czym Allegro jest dzisiaj — europejskim championem e-commerce i przodującą, globalną platformą sprzedażową. Nie tylko koncentrował on swoje wysiłki na usprawnianiu naszego biznesu, ale także nadzorował debiut giełdowy firmy — największy, jaki kiedykolwiek widziała warszawska giełda. Francois poprowadził też Allegro na rynki międzynarodowe m.in. poprzez przejęcie Grupy Mall, stworzył podstawy firmowej sieci dystrybucji przesyłek, a także z sukcesem uruchomił Allegro Pay. Dziękuję, Francois."

„Firma jest w najlepszych rękach” - dodaje Francois Nuyts. „Jestem tego bardziej niż pewien, ponieważ znam Roya od dawna. Mój czas w Allegro dobiegnie końca we wrześniu i było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Wielkie podziękowania dla koleżanek i kolegów z firmy, ponieważ zbudowaliśmy organizację na światowym poziomie. Mamy firmę prawdziwie skoncentrowaną na kliencie, która teraz będzie rozszerzać swoją najwyższą jakość obsługi także na klientów z innych krajów — czy to kupujących, czy sprzedających. Mogę sam spokojnie powiedzieć, że na pewno nie dokonałem jeszcze swojego ostatniego zakupu na Allegro."


Allegro.eu, société anonyme, adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


4 July 2022

Current report No. 29/2022

Legal basis: Article 17 sec. 1 of MAR - inside information

Title: Changes in the composition of 1/ the management board of Allegro
sp. z o.o. and 2/ the Board of Directors of Allegro.eu

The Board of Directors of Allegro.eu (the „Board”) hereby reports that
on 4 July 2022:

1. Allegro.eu (the “Company"), received the resignation of Francois
Nuyts (a member of the Board) from the Company’s Board with effect as of
31 August 2022;


2. Allegro sp. z o.o. ("Allegro"), a wholly owned subsidiary of the
Company, received the resignation of Francois Nuyts (a member of the
Management Board of Allegro) from the Allegro's Management Board with
effect as of 31 August 2022;


3. Roy Perticucci has been appointed as CEO and a member of the
Management Board of Allegro effective from 1 September 2022.

Following 31 August 2022, once Francois Nuyts’ resignation becomes
effective, the Board of the Company shall meet to appoint Roy Perticucci
as a co-opted member of the Board of the Company, and that co-option
shall be submitted for ratification by shareholders at the first
shareholders’ meeting following that date.

Francois Nuyts will remain CEO of Allegro until 31 August 2022.
Thereafter, he will remain available to assist Roy Perticucci as may be
required from time to time in order to ensure smooth transition.

Mr. Perticucci has over 20 years of experience leading retail and
ecommerce businesses internationally, as well as a track record of
building organisations. He led the European Operations/Customer
Fulfillment at Amazon between 2013-2020 and for a short time
simultaneously held the same responsibility for North America.
Previously, he held senior roles at other large retailers including
Ahold (Albert.nl), Dixon’s and Tesco across Europe. As Development
Director and later Operations Director at Tesco.com, Mr. Perticucci
oversaw the development of the world’s largest Grocery Homeshopping
business during its period of rapid growth. His contributions included
the launch of the company’s first “dark store" and the Wine Warehouse as
well as the Tesco.net ISP. He began his career as a software developer
at Accenture in Milan, and later as a consultant at the Boston
Consulting Group in Munich.

The Company’s Chairman of the Board, Darren Huston, welcomes the new
CEO, who takes over from a manager with a great track record at Allegro.

“The Board conducted a thorough search and we are proud today to
announce Roy as our next CEO. Roy was chosen from among an outstanding
pool of global leadership talent,” Darren Huston says. “And he will
certainly have big boots to fill. Since 2018, Francois has steered
Allegro to what it is today - a European ecommerce champion and a
leading global marketplace. Not only did he continue to lead efforts to
improve our business, but he also oversaw the company’s bourse debut -
the largest listing Warsaw has ever seen. Francois also led our entry
into international markets with the acquisition of Mall, laid the
groundwork for a company-owned package distribution network, and
successfully launched Allegro Pay. Thank you, Francois.”

“The company is in the best of hands,” Francois Nuyts adds. “I am more
than certain as I know Roy from way back. My stint at Allegro will end
in September and it has been an amazing experience. A big thank you to
everyone in the company, what we have now is a world-class organisation.
We have built a truly customer-centric company which will continue to
extend its model of best-in-class service for the benefit of the
international user - be it buyer or merchant. That’s why I can easily
say that I surely haven’t made my last purchase on Allegro.”
Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-04 Francois Nuyts Director
2022-07-04 Franciszek Rychlik Disclosure Officer
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki