REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

ALLEGRO.EU S.A.: Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Mall Group i WE|DO za rok obrotowy zakończony 31 marca 2022

2022-05-13 15:40
publikacja
2022-05-13 15:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ENG_Attachment_to_23_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-13
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Mall Group i WE|DO za rok obrotowy zakończony 31 marca 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do (i) raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zawarcia umowy nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o. („Spółki Przejmowane”) oraz (ii) raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zamknięcia transakcji nabycia Spółek Przejmowanych, Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) informuje, że otrzymała od kierownictwa Spółek Przejmowanych wstępne skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2022 r.

Wstępne skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały przygotowane zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Spółce i dostarczają odpowiednich i porównywalnych informacji finansowych o wynikach Spółek Przejmowanych w okresie dwunastu miesięcy bezpośrednio poprzedzających ich nabycie w dniu 1 kwietnia 2022 r. Wstępne skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegają corocznemu procesowi badania, który – zgodnie z otrzymanymi przez Spółkę informacjami – trwa i nie zostało zakończone na dzień niniejszego raportu bieżącego.

Wybrane informacje finansowe z tych sprawozdań załączono do niniejszego raportu.

Wstępne informacje finansowe są publikowane wyłącznie w celu dostarczenia inwestorom najbardziej aktualnych i porównywalnych informacji finansowych dostępnych za 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę przejęcia. Niniejsze informacje finansowe podlegają aktualizacji w wyniku corocznego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa powyżej, i w związku z tym mogą nadal podlegać zmianom.

Konsolidacja wyników finansowych Spółek Przejmowanych przez Spółkę rozpocznie się od 1 kwietnia 2022 roku.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.
Załączniki
Plik Opis
ENG Attachment to 23_2022.pdfENG Attachment to 23_2022.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 23/2022

Legal basis: Article 17 MAR - inside information

Title: Selected preliminary consolidated financial data for Mall Group
and WE|DO for the financial year ended 31 March 2022

With reference to: (i) current report No. 14/2021 of 4 November 2021 on
the execution of an agreement to acquire Mall Group a.s. and WE|DO CZ
s.r.o. (the “Acquired Companies”) and (ii) current report No. 16/2022 of
1 April 2022 on the closing of the acquisition of the Acquired
Companies, the Board of Directors of Allegro.eu (the "Company") hereby
informs that it has received preliminary consolidated financial
statements from the management of the Acquired Companies in respect to
their financial years ended 31 March 2022.

The preliminary consolidated financial statements have been prepared
under the same accounting principles used by the Company and provide
relevant and comparable financial information on the performance of the
Acquired Companies in the twelve month period immediately preceding
their acquisition on 1 April 2022. The preliminary consolidated
financial statements remain subject to annual audit process which –
pursuant to the information received by the Company – is progressing but
has not been finalised as at the date of this current report.

Selected financial information from these financial statements is
attached to this report.

The preliminary financial information is published solely to provide
investors with the most up-to-date and comparable financial information
available for the 12 months immediately preceding the date of the
acquisition. This financial information is subject to update as a result
of annual statutory audit of the consolidated financial statements
referred to the above and may therefore still be subject to change.

Consolidation of the financial results of the Acquired Companies by the
Company will begin from 1 April 2022.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-13 Francois Nuyts Director
2022-05-13 Franciszek Rychlik Disclosure Panel Member
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki