REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Allegro za okres trzech miesięcy i okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.

2022-08-04 07:25
publikacja
2022-08-04 07:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ENG_Attachment_to_RB_MAR_Q2_2022_preliminary_results.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
POL_Zalacznik_do_RB_MAR_Q2_2022_wstepne_wyniki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-04
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Allegro za okres trzech miesięcy i okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Rada”) prezentuje wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Allegro za okres trzech miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. (“Q2 2022”) oraz za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. (“H1 2022”) jako załącznik do niniejszego raportu.

Podejmując decyzję o przekazaniu niniejszego wstępnego raportu, Rada wzięła pod uwagę wydłużony termin publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r. w dniu 29 września 2022 w stosunku do wcześniejszego terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2021 r. w dniu 5 sierpnia 2021 roku. Późniejszy termin publikacji raportu półrocznego w 2022 roku ma na celu umożliwienie przeprowadzenia pierwszej konsolidacji Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o. oraz związanych z tym prac po stronie Spółki, jak również zapewnienie wystarczającej ilości czasu dla biegłych rewidentów Grupy na przeprowadzenie półrocznego przeglądu rozszerzonej Grupy. Rada przewiduje, że wstępne kwartalne dane finansowe będą w przyszłości publikowane tylko w przypadku, jeśli w związku z powiększeniem Grupy opóźnienia w przygotowywaniu finansowych raportów okresowych pozostaną istotne.

Powyższe wstępne dane zostały przygotowane wyłącznie w oparciu o aktualną najlepszą wiedzę Rady na dzień 4 sierpnia 2022 r. i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych postępów prac nad przygotowaniem projektu skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego wyniki Mall Group a.s. oraz WE|DO CZ s.r.o. Niniejsze wstępne wyniki mogą również ulec zmianie w wyniku wewnętrznych kontroli przeprowadzanych przez Grupę lub w wyniku ustaleń przeglądu półrocznego dokonywanego przez biegłych rewidentów Grupy. W związku z tym żadne z wybranych wstępnych skonsolidowanych danych finansowych przedstawionych w załączniku do niniejszego raportu nie mogą być traktowane jako zaudytowane, przejrzane lub w żadnej innej formie potwierdzone przez biegłych rewidentów Grupy. Publikacja Skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku wraz z raportem z przeglądu dokonanego przez biegłego rewidenta spodziewana jest w dniu 29 września 2022 roku.

Załącznik zawiera również komentarze dotyczące rozwoju GMV w lipcu, zgodnie ze zwykłymi okresowymi ujawnieniami, gdyby Grupa Allegro raportowała na początku sierpnia, tak jak w 2021 roku.

Allegro.eu, société anonyme, adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.
Załączniki
Plik Opis
ENG Attachment to RB MAR Q2 2022 preliminary results.pdfENG Attachment to RB MAR Q2 2022 preliminary results.pdf
POL Załącznik do RB MAR Q2 2022 wstępne wyniki.pdfPOL Załącznik do RB MAR Q2 2022 wstępne wyniki.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


4 August 2022

Current report No. 30/2022

Legal basis: Article 17 sec. 1 of MAR - inside information

Title: Selected preliminary consolidated financial data for Allegro
Group for the three-month period and the six-month period ended 30 June
2022

The Board of Directors of Allegro.eu (the "Board") presents selected
preliminary consolidated financial data for Allegro Group for the
three-month period ended 30 June 2022 (Q2 2022) and the six-month period
ended 30 June 2022 (H1 2022) as an attachment to this report.

In deciding to provide this preliminary report the Board has considered
the extended time of the 2022 interim report publication on 29 September
2022, versus the earlier publication time of the 2021 interim report on
5 August 2021. The later reporting schedule for the 2022 interim report
is to allow for the first-time consolidation of Mall Group a.s. and
WE|DO CZ s.r.o. and the related work to be performed by the Company, as
well as to provide sufficient time for the Group's statutory auditors to
undertake their half year review of the expanded Group. The Board
anticipates that it will only publish preliminary financial information
for future quarters in the event that delays in preparing full interim
financial reports due to the expansion of the Group continue to be
significant.

The above-mentioned preliminary data has been prepared based solely on
the current best knowledge of the Board as at 4 August 2022 and may
change after further progress in preparation of draft consolidated
financial statements including the results of the Mall Group a.s. and
WE|DO CZ s.r.o. These draft results may also change due to the Group's
own internal quality checks or due to the findings of the half-year
review being conducted by the Group's statutory auditors. Therefore,
none of the selected preliminary consolidated financial data presented
in an attachment to this report shall be treated as audited or reviewed
or in any other form confirmed by Group’s statutory auditors. The
Group’s Consolidated semi-annual report for 3 and 6 month periods ended
30 June 2022 together with the auditor’s review report are expected to
be published on 29 September 2022.

The attachment also includes comments on recent GMV trading in July, in
line with usual periodic disclosures when Allegro Group reported in
early August 2021.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-04 Francois Nuyts Director
2022-08-04 Petr Tomasek Disclosure Panel Member
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki