REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ALLEGRO.EU S.A.: Ustanowienie programu emisji obligacji

2021-11-30 23:04
publikacja
2021-11-30 23:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Ustanowienie programu emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów spółki Allegro.eu ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2021 r. Rada Dyrektorów Spółki podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji podlegającego prawu polskiemu, do łącznej wartości nominalnej niewykupionych obligacji do 3,000,000,000 (trzy miliardy złotych) PLN, w dowolnym czasie w ramach programu ("Program"). W związku z ustanowieniem Programu, w dniu 30 listopada 2021 r. Spółka podpisała umowę programową z Santander Bank Polska S.A. jako, między innymi, organizatorem i dealerem oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. jako, między innymi, dealerem i agentem technicznym.

Obligacje emitowane w ramach Programu ("Obligacje") będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie o Prospekcie")) zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) ("Ustawa o Obligacjach"), bez obowiązku publikacji prospektu emisyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia o Prospekcie.

Obligacje mogą być denominowane w PLN lub EUR i będą emitowane jako uprzywilejowane obligacje niezabezpieczone (ang. senior unsecured). W ramach Programu możliwa będzie emisja Obligacji zwykłych, Obligacji zielonych oraz Obligacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Obligacje mogą być oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej.

Spółka rozważa emisję pierwszej serii Obligacji denominowanych w PLN, która będzie oprocentowana według zmiennej lub stałej stopy procentowej i będzie miała okres zapadalności do 5 lat, z zastrzeżeniem, że ostateczne parametry zostaną ustalone w procesie budowania księgi popytu i będą podlegały zatwierdzeniu przez Radę Dyrektorów Spółki. Pierwsza seria Obligacji nie będzie miała określonego celu w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, a wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej.

Decyzja Spółki o emisji pierwszej serii Obligacji będzie uzależniona od sytuacji rynkowej na polskim rynku dłużnych papierów wartościowych. Spółka nie ma obowiązku wyemitowania Obligacji, a sam fakt ustanowienia Programu nie oznacza, że Spółka zamierza wyemitować Obligacje do wysokości ustalonego w nim limitu.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), z siedzibą w Luksemburgu: 1, rue Hildegard von Bingen, L- 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Date: 30 November 2021

Current Report No. 18/2021

Legal basis:


Article 17(1) of the MAR

Title: Establishment of bond issuance programme

The Board of Directors of Allegro.eu (the ''Company'') hereby reports
that on 30 November 2021 the Board of Directors of the Company adopted a
resolution on the establishment of a Polish law governed bond issuance
programme, up to the aggregate nominal value of outstanding bonds up to
PLN 3,000,000,000 (three billion zloty) at any time under the programme
(the ''Programme''). In connection with the establishment of the
Programme, on 30 November 2021 the Company signed the programme
agreement with Santander Bank Polska S.A. as, inter alia, arranger and
dealer and Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. as, inter alia,
dealer and technical agent.


Bonds issued under the Programme (the ''Bonds'') will be offered solely
to qualified investors (as defined in the Regulation (EU) 2017/1129 of
the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the
prospectus to be published when securities are offered to the public or
admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive
2003/71/EC (the ''Prospectus Regulation'')) in accordance with Article
33 point 1 of the Polish act on bonds (Ustawa o Obligacjach) dated 15
January 2015 (as further amended) (the ''Act on Bonds''), without the
obligation to publish a prospectus under the Article 1 point 4 (a) of
the Prospectus Regulation.


The Bonds may be denominated in PLN or EUR and will be issued on a
senior unsecured basis. The Programme will allow for the issuance of
plain vanilla Bonds, green Bonds and sustainability Bonds. The Bonds may
bear a floating or a fixed interest rate.


The Company is considering issuing a first series of PLN denominated
Bonds which will bear a floating or a fixed interest rate and will have
a maturity of up to 5 years, provided that the final parameters will be
determined in the book-building process and will be subject to an
approval of the Company’s Board of Directors. The first series of Bonds
will have no specific purpose under the Act on Bonds and the net
proceeds of the issue shall be used to finance general corporate
purposes of the Company and its capital group.


The Company's decision on the issuance of the first series of Bonds will
depend on the market conditions on the Polish debt securities market.
The Company has no obligation to issue any Bonds and the sole fact that
the Programme has been established does not imply that the Company
intends to issue the Bonds up to the limit established therein.


Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L–1282
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.
INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Darren Huston Director
2021-11-30 Francois Nuyts Director
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki