REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Przyjęcie programu skupu akcji własnych przez Allegro.eu w celu zrealizowania nagród w ramach pracowniczego programu motywacyjnego

2023-11-27 12:03
publikacja
2023-11-27 12:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-27
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Przyjęcie programu skupu akcji własnych przez Allegro.eu w celu zrealizowania nagród w ramach pracowniczego programu motywacyjnego
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Podstawa prawna: Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. ("Rozporządzenie Delegowane”), luksemburska ustawa o spółkach z dnia 10 sierpnia 1915 r. z późniejszymi zmianami (“luksemburskie prawo spółek”) oraz prawo luksemburskie z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie wymogów przejrzystości w odniesieniu do informacji o emitentach, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.


Rada Dyrektorów Allegro.eu („Rada”) informuje o podjętych w dniu 27 listopada 2023 r. uchwałach, w których postanowiła wdrożyć program skupu akcji własnych w celu zrealizowania nagród w ramach pracowniczego programu motywacyjnego (zatwierdzonego przez akcjonariuszy Allegro.eu w dniu 20 września 2020 r. i uchwalony przez Radę w dniu 7 października 2020 r.) oraz w celu ułatwienia przydziału akcji pracownikom Allegro.eu oraz pracownikom jej spółek zależnych zgodnie ze swoim pracowniczym planem motywacyjnym.

Rada podjęła decyzję o wdrożeniu programu skupu akcji własnych po uwzględnieniu parametrów ekonomicznych, prawnych i finansowych w najlepszym interesie Spółki.

Spółka niniejszym przedstawia szczegóły Programu:
1. Cel skupu akcji własnych: zrealizowanie nagród przyznanych w ramach pracowniczego planu motywacyjnego Allegro;
2. Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie akcji: 86 900 920,00 zł;
3. Maksymalna cena zakupu za jedną akcję: 40 zł;
4. Maksymalna liczba nabywanych akcji: 2 172 523 ;
5. Czas trwania Programu: w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 maja 2024 r.;
6. Program będzie prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, które niezależnie od Spółki będzie podejmować decyzje dotyczące terminów nabycia akcji Spółki.

Do Programu mają zastosowanie następujące ograniczenia w zakresie obrotu:
1. Akcje będą nabywane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, bez ich umorzenia, w celu ich wydania pracownikom Spółki i jej spółek zależnych. Zgodnie z artykułem 430-15 (3) luksemburskiego prawa spółek Spółka musi dokonać dystrybucji akcji w tym celu w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty ich nabycia. Zlecenia nie będą składane w fazie aukcji, a zlecenia złożone przed rozpoczęciem fazy aukcji nie będą modyfikowane w tej fazie.
2. Spółka, w celu ułatwienia realizacji pracowniczego planu motywacyjnego, będzie nabywać akcje po cenie wyższej niż (i) cena ostatniej niezależnej transakcji oraz (ii) najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia na rynku regulowanym GPW.
3. Spółka nie nabywa w żadnym dniu sesyjnym więcej niż 25 % średniego dziennego wolumenu akcji na rynku regulowanym GPW zgodnie z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Delegowanego.

Spółka zapewni odpowiednie podanie do publicznej wiadomości informacji o transakcjach dotyczących Programu, nie później niż do końca siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu zawarcia takich transakcji, a także udostępni podsumowanie realizacji Programu.Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L –1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 26/2023

27 November, 2023
Title: Implementation of the share buyback programme by Allegro.eu to
satisfy awards under employee incentive plan

Legal basis: Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014,
Commission delegated regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016,
Luxembourg companies law dated 10 August 1915, as amended from time to
time, and Luxembourg law dated 11 January 2008 on transparency
requirements in relation to information about issuers whose securities
are admitted to trading on a regulated market.
The Board of Directors of Allegro.eu (the "Board") hereby informs about
the resolutions it adopted on 27 November 2023 whereby the Board
resolved to initiate implementation of a share buyback programme in
order to meet Allegro.eu's obligations arising under its employee
incentive plan (approved by the shareholders of Allegro.eu on 20
September 2020 and adopted by the Board on 7 October 2020) and to
facilitate the allocation of shares to the employees of Allegro.eu and
the employees of its subsidiaries in accordance with its employee
incentive plan.

The Board resolved to implement share buyback programme, after taking
economic, legal, and financial parameters into consideration within the
Company's best interest.

The Company hereby presents the details of the Programme:


1. The purpose of the share buyback: the satisfaction of awards granted
under Allegro’s employee incentive plan;


2. The maximum pecuniary amount allocated to the share buyback: PLN
86,900,920.00;


3. The maximum purchase price per share: PLN 40;


4. The maximum number of shares to be acquired: 2,172,523 ;


5. Duration of the Programme: over a period from 1 December 2023 and
until 31 May 2024;


6. The Programme will be lead-managed by Santander Bank Polska S.A. -
Santander Biuro Maklerskie, who will independently make trading
decisions concerning the timing of the purchases of the Company's shares
independently of the Company.

The following trading restrictions shall be applicable to the Programme:


1. The shares will be acquired on the regulated market of the Warsaw
Stock Exchange, without canceling them, in order that such shares can be
reallocated to the employees of the Company and of its subsidiaries.
Pursuant to article 430-15 (3) of the Luxembourg Company Law, the
Company must distribute the shares for this purpose within twelve (12)
months from the date of their acquisition. The orders shall not be
placed during an auction phase and the orders placed before the start of
the auction phase shall not be modified during that phase.


2. The Company, in order to facilitate the operation of the Company's
employee incentive plan, shall acquire the shares at a price higher than
the higher of (i) the price of the last independent trade and (ii) the
highest current independent purchase bid on the regulated market of the
WSE.


3. The Company shall not purchase on any trading day more than 25 % of
the average daily volume of the shares on the regulated market of the
WSE in accordance with article 3(3) of the Delegated Regulation.

The Company will ensure adequate public disclosure of the information on
the transactions relating to the Programme no later than by the end of
the seventh daily market session following the date of execution of such
transactions and will also disclose a summary of the completion of the
Programme.Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-27 Darren Huston Director
2023-11-27 Roy Perticucci Director
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki