REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

2021-04-07 20:39
publikacja
2021-04-07 20:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Francois_Nuyts_Share_Award_Disclosure_Notice.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Jon_Eastick_Share_Award_Disclosure_Notice.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Marcin_Lachajczyk_Share_Award_Disclosure_Notice.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Piotr_Szybiak_Share_Award_Disclosure_Notice.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wojciech_Bogdan_Share_Award_Disclosure_Notice.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Damian_Zaplata_Share_Award_Disclosure_Notice.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-07
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”, łącznie ze spółkami zależnymi “Grupa”) niniejszym informuje o otrzymaniu powiadomień o transakcjach („Powiadomienia”), które zostały przesłane przez następujące Osoby Pełniące Obowiązki Zarządcze w Spółce, w Allegro.pl sp. z o.o. („Allegro.pl”) i Ceneo.pl sp. z o.o. (“Ceneo.pl”) – polskich spółkach zależnych Spółki, zgodnie z art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE:

- Wojciech Bogdan (Członek Zarządu Ceneo.pl i Chief Data Officer w Allegro.pl),
- Jonathan Eastick (Dyrektor Wykonawczy Spółki i Dyrektor Finansowy Grupy Allegro),
- Marcin Łachajczyk (Członek Zarządu i Managing Director w Ceneo.pl),
- Francois Nuyts (Dyrektor Wykonawczy Spółki i Prezes Grupy Allegro),
- Piotr Szybiak (Członek Zarządu i Chief Technology Officer w Allegro.pl) oraz
- Damian Zapłata (Członek Zarządu i Chief Commercial Officer w Allegro.pl).

Powiadomienia dotyczą instrumentów finansowych związanych z akcjami Spółki, przyznanych w ramach programu motywacyjnego Grupy („AIP”, Plan Motywacyjny Allegro) jej kadrze kierowniczej i pracownikom, w tym osobom wskazanym wyżej.

Spółka przyznała wyżej wymienionym osobom warunkową nagrodę uprawniającą do otrzymania akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Nagrody zostały przyznane w jako jednostki PSU (nagrody w formie akcji z tytułu osiągniętych wyników) w ramach AIP. Zgodnie z zasadami PSU ostateczna liczba akcji, które zostaną udostępnione w roku 2024, może być wyższa lub niższa od liczby docelowej, której dotyczy powiadomienie, w zależności od spełnienia warunków dotyczących ustalonych wyników w ciągu trzech lat obrotowych 2021 - 2023.

Szczegółowe informacje na temat AIP znajdują się w skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za rok 2020.

Powiadomienia zostały załączone do niniejszego raportu.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.
Załączniki
Plik Opis
Francois Nuyts Share Award Disclosure Notice.pdfFrancois Nuyts Share Award Disclosure Notice.pdf
Jon Eastick Share Award Disclosure Notice.pdfJon Eastick Share Award Disclosure Notice.pdf
Marcin Lachajczyk Share Award Disclosure Notice.pdfMarcin Lachajczyk Share Award Disclosure Notice.pdf
Piotr Szybiak Share Award Disclosure Notice.pdfPiotr Szybiak Share Award Disclosure Notice.pdf
Wojciech Bogdan Share Award Disclosure Notice.pdfWojciech Bogdan Share Award Disclosure Notice.pdf
Damian Zaplata Share Award Disclosure Notice.pdfDamian Zaplata Share Award Disclosure Notice.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


7 April 2021

Current report No. 3/2021

Legal basis: art. 19 MAR

Title: Notifications on transactions received under Art. 19 MAR

The Board of Directors of Allegro.eu (the “Company”, together with its
subsidiaries the “Group”) hereby informs that it has received
transaction notifications (the “Notifications”) that have been sent by
the following Persons Discharging Managerial Responsibilities of the
Company, Allegro.pl sp. z o.o. (“Allegro.pl”), and Ceneo.pl sp. z o.o.
(“Ceneo.pl”) – Polish subsidiaries of the Company according to Article
19.1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of
the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation)
and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC:

- Wojciech Bogdan (Member of the Management Board of Ceneo.pl and Chief
Data Officer at Allegro.pl),


- Jonathan Eastick (Executive Director of the Company and Group Chief
Financial Officer),


- Marcin Łachajczyk (Member of the Management Board and Managing
Director at Ceneo.pl),


- Francois Nuyts (Executive Director of the Company and Group Chief
Executive Officer),


- Piotr Szybiak (Member of the Management Board and Chief Technology
Officer at Allegro.pl), and


- Damian Zapłata (Member of the Management Board and Chief Commercial
Officer at Allegro.pl).

The Notifications relate to financial instruments linked to the
Company’s shares, awarded under the Group’s incentive plan („AIP”,
Allegro Incentive Plan) to its management and employees, including the
individuals listed above.

The Company granted the listed individuals a conditional award to
receive the Company’s ordinary shares with a nominal value of PLN 0.01
each. The awards were made pursuant to the Performance Stock Unit Plan
("PSU") of the AIP. In accordance with the PSU Plan, the final number of
shares to be released in 2024 can be higher or lower than the target
number notified, depending on actual achievement of agreed performance
conditions over the three financial years 2021 to 2023.

Detailed information on the AIP is provided in the Company’s
consolidated annual report for 2020.

The Notifications have been attached to this report.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-07 Darren Huston Director
2021-04-07 Jonathan Eastick Director
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki