REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

2020-10-13 22:17
publikacja
2020-10-13 22:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Piotr_Sekulski_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Jakub_Kloczewiak_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Piotr_Szatybelko_-_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Piotr_Szybiak_-_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu niniejszym informuje o otrzymaniu powiadomień o transakcjach („Powiadomienia”), które zostały przesłane przez następujących członków kadry kierowniczej spółki Allegro.pl sp. z o.o. – polskiej spółki zależnej Spółki („Allegro.pl”) zgodnie z art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE: Jakuba Kloczewiaka (CX Director), Piotra Sekulskiego (Technology Director), Piotra Szatybełko (Technology Director) oraz Piotra Szybiaka (członka Zarządu Allegro.pl, Chief Technology Officer) (łącznie „Menagerowie Sprzedający”).

Notyfikacje dotyczą akcji Spółki, które zostały sprzedane przez Menagerów Sprzedających w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Spółki („IPO”), po cenie 43 zł za akcję, co miało miejsce przed rozpoczęciem notowań akcji Spółki tj. przed 12 października 2020. Każdy Menager Sprzedający nadal jest w posiadaniu większości akcji Spółki, które posiadał przed realizacją IPO. Pozostałe akcje Menagerów Sprzedających, które nie zostały sprzedane w IPO, są objetę umownym zakazem zbywania przez okres 360 dni począwszy od 12 października 2020.
Powiadomienia zostały załączone do niniejszego raportu.

Allegro.eu, société anonyme, adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.
Załączniki
Plik Opis
Piotr Sekulski PDMR Notification - 19 MAR.pdfPiotr Sekulski PDMR Notification - 19 MAR.pdf Piotr Sekulski PDMR Notification - 19 MAR
Jakub Kloczewiak PDMR Notification - 19 MAR.pdfJakub Kloczewiak PDMR Notification - 19 MAR.pdf Jakub Kloczewiak PDMR Notification - 19 MAR
Piotr Szatybelko - PDMR Notification - 19 MAR.pdfPiotr Szatybelko - PDMR Notification - 19 MAR.pdf Piotr Szatybelko - PDMR Notification - 19 MAR
Piotr Szybiak - PDMR Notification - 19 MAR.pdfPiotr Szybiak - PDMR Notification - 19 MAR.pdf Piotr Szybiak - PDMR Notification - 19 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


13 October 2020

Current report No. 8/2020

Title: Notifications on transactions received under Art. 19 MAR

The Board of Directors of Allegro.eu (the “Company”) hereby informs that
it has received transactions notifications (the “Notifications”) that
have been sent by the following managers of Allegro.pl sp. z o.o. – a
Polish subsidiary of the Company (“Allegro.pl”) according to Article
19.1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of
the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation)
and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC: Jakub Kloczewiak (CX Director), Piotr Sekulski (Technology
Director), Piotr Szatybełko (Technology Director), and Piotr Szybiak (a
member of the Management Board of Allegro.pl, Chief Technology Officer)
(jointly the “Selling Managers”).

The Notifications relate to share sales made by the Selling Managers as
part of the initial public offering of the Company’s shares (the “IPO”),
concluded at the price of 43 PLN per share and occurring prior to the
start of public trading of the Company’s shares on 12 October 2020. Each
Selling Manager still holds a majority of the Company’s shares owned by
him prior to the initial public offering. Those remaining shares of the
Selling Managers, which have not been sold in the IPO, are subject to an
agreed 360 day lock-up period from 12 October 2020. The Notifications
have been attached to this report.

Allegro.eu, société anonyme, registered office: 1, rue Hildegard von
Bingen, L – 1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg: B214830.

Legal basis: art. 19 MAR


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-13 Darren Huston Director
2020-10-13 Francois Nuyts Director
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki