REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Allegro.eu

2022-09-26 11:16
publikacja
2022-09-26 11:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Allegro.eu_OGM_27_October_2022_-_Data_protection_information.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Allegro.eu_OGM_27_October_2022_-_Justification_of_Draft_Resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Allegro.eu_OGM_27_October_2022_-_Record_Date_Confirmation.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Allegro.eu_OGM_27_October_2022_-_Attendance_and_Proxy_Form.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Allegro.eu_OGM_27_October_2022_-_Convening_notice_-_RESA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Allegro.eu_OGM_27_October_2022_-_Total_Number_of_Voting_Rights.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-26
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Allegro.eu
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Podstawa prawna: Luksemburska ustawa z dnia 24 maja 2011 r. o wykonywaniu praw akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółek notowanych na giełdzie oraz dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy na giełdzie spółki, z późniejszymi zmianami; luksemburska ustawa z dnia 23 września 2020 r., wprowadzająca środki dotyczące odbywania zgromadzeń w spółkach i innych osobach prawnych, z późniejszymi zmianami („Ustawa z dnia 23 września 2020 r.”).

Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”) informuje akcjonariuszy, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (“Zgromadzenie”) odbędzie się w siedzibie Spółki przy rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg w dniu 27 października 2022 r. o godz.11.00 CET.

W związku z warunkami pandemii Covid-19 oraz zgodnie z Luksemburską Ustawą z dnia 23 września 2020 roku Rada Dyrektorów Spółki postanowiła, że Zgromadzenie odbędzie się bez fizycznej obecności uczestników, w celu zapewnienia zarówno bezpieczeństwa uczestników Zgromadzenia, jak i ciągłości działania Spółki w czasie pandemii. Akcjonariusze zaproszeni są do udziału w Zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw wyłącznie przez głosowanie na piśmie albo przez ustanowienie pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę.

Dokumenty i informacje dotyczące Zgromadzenia załączono do niniejszego raportu bieżącego oraz udostępniono na stronie internetowej Spółki www.allegro.eu w zakładce “Dla inwestorów”. Akcjonariusze mogą bezpłatnie otrzymać kopię tych dokumentów pocztą elektroniczną, wysyłając żądanie na adres ogm@allegro.eu.

Allegro.eu, société anonyme, adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.
Załączniki
Plik Opis
Allegro.eu OGM 27 October 2022 - Data protection information.pdfAllegro.eu OGM 27 October 2022 - Data protection information.pdf
Allegro.eu OGM 27 October 2022 - Justification of Draft Resolutions.pdfAllegro.eu OGM 27 October 2022 - Justification of Draft Resolutions.pdf
Allegro.eu OGM 27 October 2022 - Record Date Confirmation.pdfAllegro.eu OGM 27 October 2022 - Record Date Confirmation.pdf
Allegro.eu OGM 27 October 2022 - Attendance and Proxy Form.pdfAllegro.eu OGM 27 October 2022 - Attendance and Proxy Form.pdf
Allegro.eu OGM 27 October 2022 - Convening notice - RESA.pdfAllegro.eu OGM 27 October 2022 - Convening notice - RESA.pdf
Allegro.eu OGM 27 October 2022 - Total Number of Voting Rights.pdfAllegro.eu OGM 27 October 2022 - Total Number of Voting Rights.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


26 September 2022

Current report No. 34/2022

Legal basis: Luxembourg Law of 24 May 2011 on the exercise of certain
rights of shareholders in general meetings of listed companies and
implementing Directive 2007/36/EC of the European Parliament and the of
the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of
shareholders in listed companies, as amended; Luxembourg law of 23
September 2020, implementing measures concerning the holding of meetings
in companies and other legal entities, as amended (the "Law of 23
September 2020").

Title: Announcement of Ordinary General Meeting of Allegro.eu

The Board of Directors of Allegro.eu (the „Company”) hereby informs its
shareholders that the Ordinary General Meeting of the Company (the
“Meeting”) will be held at the registered office of the Company at 1,
rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg on 27 October 2022 at 11:00
CET.

Due to the Covid-19 pandemic conditions and in accordance with the
Luxembourg Law of 23 September 2020, the Board of Directors of the
Company has decided to ensure both the safety of the participants to the
Meeting and the business continuity of the Company during the pandemic
to hold the Meeting remotely without the physical presence of
participants. The shareholders are invited to participate in the Meeting
and exercise their rights exclusively by a vote in writing or by
appointing a special proxy holder designated by the Company.


The documents and information related to the Meeting are attached to
this current report and are available on the Company’s website:
www.allegro.eu and in particular in the "Investors" section.
Shareholders may obtain free of charge a copy of these documents by
e-mail by sending a request to ogm@allegro.eu.

Allegro.eu, société anonyme, registered office: 1, rue Hildegard von
Bingen, L – 1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg: B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-26 Roy Perticucci Director
2022-09-26 Franciszek Rychlik Disclosure Officer
Tematy
Nawet do 9% na lokatach w Citi Handlowy? Sprawdzamy oferty w PLN, GBP i USD dla nowych i obecnych klientów Banku

Nawet do 9% na lokatach w Citi Handlowy? Sprawdzamy oferty w PLN, GBP i USD dla nowych i obecnych klientów Banku

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki