REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Allegro.eu

2022-05-13 09:23
publikacja
2022-05-13 09:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Allegro.eu_AGM_22_June_2022_Convening_notice.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ANNUAL_FINANCIAL_AUDIT_REPORTS_2022-05-10_13h44m20.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Allegro.eu_AGM_22_June_2022_-_Draft_Resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Allegro.eu_AGM_22_June_2022_-_Attendance_and_Proxy_Form.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Allegro.eu_AGM_22_June_2022_-_Record_Date_Confirmation.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Allegro.eu_AGM_22_June_2022_-_Data_protection_information.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Allegro.eu_AGM_22_June_2022_-_Total_Number_of_Voting_Rights.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-13
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Allegro.eu
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Podstawa prawna: Luksemburska ustawa z dnia 24 maja 2011 r. o wykonywaniu praw akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółek notowanych na giełdzie oraz dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy na giełdzie spółki, z późniejszymi zmianami; luksemburska ustawa z dnia 23 września 2020 r., wprowadzająca środki dotyczące odbywania zgromadzeń w spółkach i innych osobach prawnych, z późniejszymi zmianami („Ustawa z dnia 23 września 2020 r.”).

Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”) informuje akcjonariuszy, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (“Zgromadzenie”) odbędzie się w siedzibie Spółki przy rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 13:00 CET.

W związku z warunkami pandemii Covid-19 oraz zgodnie z Luksemburską Ustawą z dnia 23 września 2020 roku Rada Dyrektorów Spółki postanowiła, że Zgromadzenie odbędzie się bez fizycznej obecności uczestników, w celu zapewnienia zarówno bezpieczeństwa uczestników Zgromadzenia, jak i ciągłości działania Spółki w czasie pandemii. Akcjonariusze zaproszeni są do udziału w Zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw wyłącznie przez głosowanie na piśmie albo przez ustanowienie pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę.

Dokumenty i informacje dotyczące Zgromadzenia załączono do niniejszego raportu bieżącego oraz udostępniono na stronie internetowej Spółki www.allegro.eu w zakładce “Dla inwestorów”. Akcjonariusze mogą bezpłatnie otrzymać kopię tych dokumentów pocztą elektroniczną, wysyłając żądanie na adres [email protected]

Dokumenty uzupełniające:
Allegro.eu AGM 2022 Convening Notice
Allegro.eu Standalone and Consolidated annual report 2021 (incl. Remuneration report)
Allegro.eu AGM 2022 draft resolutions
Allegro.eu AGM Attendance and proxy form
Allegro.eu AGM 2022 Record Date Confirmation
Allegro.eu AGM 2022 Data Protection Information
Allegro.eu AGM 2022 Total Number of Voting Rights
Załączniki
Plik Opis
Allegro.eu AGM 22 June 2022 Convening notice.pdfAllegro.eu AGM 22 June 2022 Convening notice.pdf
ANNUAL_FINANCIAL_AUDIT_REPORTS_2022-05-10_13h44m20.zipANNUAL_FINANCIAL_AUDIT_REPORTS_2022-05-10_13h44m20.zip
Allegro.eu AGM 22 June 2022 - Draft Resolutions.pdfAllegro.eu AGM 22 June 2022 - Draft Resolutions.pdf
Allegro.eu AGM 22 June 2022 - Attendance and Proxy Form.pdfAllegro.eu AGM 22 June 2022 - Attendance and Proxy Form.pdf
Allegro.eu AGM 22 June 2022 - Record Date Confirmation.pdfAllegro.eu AGM 22 June 2022 - Record Date Confirmation.pdf
Allegro.eu AGM 22 June 2022 - Data protection information.pdfAllegro.eu AGM 22 June 2022 - Data protection information.pdf
Allegro.eu AGM 22 June 2022 - Total Number of Voting Rights.pdfAllegro.eu AGM 22 June 2022 - Total Number of Voting Rights.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


13 May 2022

Current report No. 21/2022

Title: Announcement of Annual General Meeting of Allegro.eu

Legal basis: Luxembourg Law of 24 May 2011 on the exercise of certain
rights of shareholders in general meetings of listed companies and
implementing Directive 2007/36/EC of the European Parliament and the of
the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of
shareholders in listed companies, as amended; Luxembourg law of 23
September 2020, implementing measures concerning the holding of meetings
in companies and other legal entities, as amended (the "Law of 23
September 2020").

The Board of Directors of Allegro.eu (the „Company”) hereby informs its
shareholders that the Annual General Meeting of the Company (the
“Meeting”) will be held at the registered office of the Company at 1,
rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg on 22 June 2022 at 13:00 CET.

Due to the Covid-19 pandemic conditions and in accordance with the
Luxembourg Law of 23 September 2020, the Board of Directors of the
Company has decided to ensure both the safety of the participants to the
Meeting and the business continuity of the Company during the pandemic
to hold the Meeting remotely without the physical presence of
participants. The shareholders are invited to participate in the Meeting
and exercise their rights exclusively by a vote in writing or by
appointing a special proxy holder designated by the Company.

The documents and information related to the Meeting are attached to
this current report and are available on the Company’s website:
www.allegro.eu and in particular in the "Investors" section.
Shareholders may obtain free of charge a copy of these documents by
e-mail by sending a request to [email protected]

Supporting materials:


Allegro.eu AGM 2022 Convening Notice


Allegro.eu Standalone and Consolidated annual report 2021 (incl.
Remuneration report)


Allegro.eu AGM 2022 draft resolutions


Allegro.eu AGM Attendance and proxy form


Allegro.eu AGM 2022 Record Date Confirmation


Allegro.eu AGM 2022 Data Protection Information


Allegro.eu AGM 2022 Total Number of Voting Rights


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-13 Francois Nuyts Director
2022-05-13 Petr Tomasek Disclosure Panel Member
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki