REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ALLEGRO.EU S.A.: Informacja poufna – spełnienie się pierwszego warunku zawieszającego zastrzeżonego w umowie nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o.

2021-12-02 20:35
publikacja
2021-12-02 20:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-02
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Informacja poufna – spełnienie się pierwszego warunku zawieszającego zastrzeżonego w umowie nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w przedmiocie zawarcia umowy nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o., Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”, „Allegro.eu”) niniejszym informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 powzięła informację o wydaniu przez Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Technologii Słowenii, jako właściwy organ w przedmiocie kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ang. FDI) w Słowenii, opinii, że Transakcja nie podlega zgodzie dotyczącej bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Słowenii.

Przedmiotowa opinia kończy postępowanie w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Słowenii na Transakcję, a tym samym ziścił się jeden z warunków zawieszających, od których uzależnione jest zamknięcie Transakcji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nieziszczone pozostają pozostałe warunki zawieszające zastrzeżone w Umowie SPA dotyczące zgód odpowiednich organów antymonopolowych, a wskazane w raporcie bieżącym nr 14/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.

Pojęcia pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym mają znaczenie nadane im w raporcie bieżącym nr 14/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Date: 2 December 2021

Current report No. 19/2021

Title: Inside information – fulfilment of the first condition precedent
stipulated in the agreement on the acquisition of Mall Group a.s. and
WE|DO CZ s.r.o.

Legal basis: Art. 17 sec. 1 MAR – inside information

Acting on the basis of Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of
the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC ("MAR"), with reference to
current report No. 14/2021 of 4 November 2021 on the execution of
agreement to acquire Mall Group a.s. and WE|DO CZ s.r.o., the Board of
Directors of Allegro.eu (the "Company", "Allegro.eu") hereby gives
notice that on 2 December 2021 it learned that the Ministry of the
Economy, Development and Technology of Slovenia, as the authority
competent to control foreign direct investments (FDIs) in Slovenia, has
issued an opinion that the Transaction does not require FDI clearance in
Slovenia.

The opinion brings to a close the proceedings for FDI clearance in
Slovenia for the Transaction, and therefore one of the conditions
precedent on which closing of the Transaction is contingent has been
fulfilled.

As at the publication date of this current report, the other conditions
precedent stipulated in the SPA with regard to the clearance from the
relevant antimonopoly authorities and mentioned in current report No.
14/2021 of 4 November 2021 are yet to be fulfilled.

Capitalized terms used but not defined in this current report have the
meanings ascribed to them in current report No. 14/2021 of 4 November
2021.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited (société anonyme), registered
office: 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, Luxembourg Business Register: B214830


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-02 Darren Huston Director
2021-12-02 Francois Nuyts Director
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki