REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Informacja poufna - spełnienie się kolejnego warunku zawieszającego zastrzeżonego w umowie nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o.

2022-01-13 18:06
publikacja
2022-01-13 18:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-13
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Informacja poufna - spełnienie się kolejnego warunku zawieszającego zastrzeżonego w umowie nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), w nawiązaniu do: (i) raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w przedmiocie zawarcia umowy nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o. ("Umowa SPA"), (ii) raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w przedmiocie spełnienia się pierwszego warunku zawieszającego zastrzeżonego w Umowie SPA, (iii) raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w przedmiocie spełnienia się kolejnego warunku zawieszającego zastrzeżonego w Umowie SPA, (iv) raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w przedmiocie spełnienia się kolejnego warunku zawieszającego zastrzeżonego w Umowie SPA oraz (v) raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w przedmiocie wydzielenia Vivantis a.s. z grupy kapitałowej Mall Group a.s., Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”, „Allegro.eu”) niniejszym informuje, że w dniu 13 stycznia 2022 powzięła informację o wydaniu przez Komitet Antymonopolowy Ukrainy, jako organ antymonopolowy na Ukrainie, zgód na przeprowadzenie Transakcji obejmujących zarówno zgody na dokonanie koncentracji, jak i zgodę na przewidziane w Umowie SPA klauzule zakazu konkurencji i zakazu pozyskiwania pracowników.

Tym samym ziścił się kolejny warunek zawieszający, od którego uzależnione jest zamknięcie Transakcji. Spółka przekazała informację o ziszczeniu się warunku dotyczącego (i) zgody dotyczącej kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ang. FDI) na Słowenii raportem bieżącym nr 19/2021, (ii) zgody Urzędu Ochrony Konkurencji w Czechach na przeprowadzenie Transakcji raportem bieżącym 21/2021 oraz (iii) zgody Urzędu Antymonopolowego na Słowacji na przeprowadzenie Transakcji raportem bieżącym 22/2021.

W efekcie, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, spełnione zostały cztery warunki zawieszające zastrzeżone w Umowie SPA. Jednocześnie nieziszczone pozostają dwa pozostałe warunki zawieszające zastrzeżone w Umowie SPA dotyczące zgód odpowiednich organów antymonopolowych wskazane w raporcie bieżącym nr 14/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.

Pojęcia pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym mają znaczenie nadane im w raporcie bieżącym nr 14/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Date: 13 January 2022

Current report No. 1/2022

Title: Inside information – fulfilment of another condition precedent
stipulated in the agreement on the acquisition of Mall Group a.s. and
WE|DO CZ s.r.o.

Legal basis: Art. 17 sec. 1 MAR – inside information

Acting on the basis of Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of
the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC ("MAR"), with reference to: (i)
current report No. 14/2021 of 4 November 2021 on the execution of
agreement to acquire Mall Group a.s. and WE|DO CZ s.r.o. (the "SPA"),
(ii) current report No. 19/2021 of 2 December 2021 on the fulfilment of
the first condition precedent stipulated in the SPA, (iii) current
report No. 21/2021 of 13 December 2021 on the fulfilment of another
condition precedent stipulated in the SPA, (iv) current report No.
22/2021 of 17 December 2021 on the fulfilment of another condition
precedent stipulated in the SPA, and (v) current report No. 23/2021 of
31 December 2021 on the carve-out of Vivantis a.s. from the Mall Group
a.s. capital group, the Board of Directors of Allegro.eu (the "Company",
"Allegro.eu") hereby gives notice that on 13 January 2022 it learned
that the Antimonopoly Committee of Ukraine, as the antimonopoly
authority in Ukraine, has granted its consents to the execution of the
Transaction, including both the concentrations clearances and the
consent for the non-compete and non-solicitation clauses envisaged in
the SPA.

Therefore, another of the conditions precedent on which completion of
the Transaction is contingent has been fulfilled. The Company provided
information on the fulfilment of condition precedent relating to (i) the
FDI clearance in Slovenia in current report No. 19/2021, (ii) consent of
the Office for the Protection of Competition, as the antimonopoly
authority in the Czech Republic, to complete the Transaction in current
report No. 21/2021 and (iii) consent of the Antimonopoly Office, as the
antimonopoly authority in the Slovak Republic, to complete the
Transaction in current report No. 22/2021.

As a result, as at the publication date of this current report, four of
the conditions precedent stipulated in the SPA have been fulfilled. At
the same time, the two other conditions precedent stipulated in the SPA
with regard to the clearance from the relevant antimonopoly authorities
and mentioned in current report No. 14/2021 of 4 November 2021 are yet
to be fulfilled.

Capitalized terms used but not defined in this current report have the
meanings ascribed to them in current report No. 14/2021 of 4 November
2021.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited (société anonyme), registered
office: 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, Luxembourg Business Register: B214830


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-13 Jonathan Eastick Director
2022-01-13 Francois Nuyts Director
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki