REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ALLEGRO.EU S.A.: Informacja o wyrażeniu zgody przez Radę Dyrektorów na wskazaną umowę finansowania nabycia Mall Group a.s. oraz WE|DO CZ s.r.o.

2021-11-30 22:50
publikacja
2021-11-30 22:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Informacja o wyrażeniu zgody przez Radę Dyrektorów na wskazaną umowę finansowania nabycia Mall Group a.s. oraz WE|DO CZ s.r.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do:

a. raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 14 października 2020 r., w którym Allegro.eu (“Spółka”) poinformowała o refinansowaniu istniejącego zadłużenia spółek z grupy Allegro, gdzie Adinan Midco S.à r.l. ("Adinan Midco"), podmiot zależny Spółki, zawarł między innymi umowę kredytu nadrzędnego podlegającą prawu angielskiemu ("Nadrzędna Umowa Kredytowa") obejmującą (i) kredyt terminowy o wartości 5 500 mln PLN oraz (ii) wielowalutowy kredyt odnawialny na kwotę równoważną 500 mln PLN ("RCF"),

b. raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 4 listopada 2021 r., w którym Spółka poinformowała, że Spółka i Allegro.pl zawarły z czterema inwestorami instytucjonalnymi umowę w sprawie nabycia 100% akcji w spółkach Mall Group as oraz WE|DO CZ s.r.o, podmiotach prawa Republiki Czeskiej, w zamian za wynagrodzenia stanowiące połączenie gotówki (474 mln EUR) i nowych akcji (równowartość 407 mln EUR) w Spółce („Planowana Transakcja”);
Rada Dyrektorów Spółki (“Rada”) informuje o podjętych w dniu 30 listopada 2021 r. uchwałach mających na celu ułatwienie finansowania Planowanej Transakcji: Rada postanowiła wyrazić zgodę na zawarcie, podpisanie oraz sporządzenie i wykonanie przez Adinan Midco dokumentów niezbędnych do ustanowienia z Santander Bank Polska SA. finansowania pomostowego w kwocie 1 mld PLN (“Dodatkowy Kredyt”) do wykorzystania w miarę potrzeb. Dodatkowy Kredyt będzie miał 12-miesięczny okres spłaty, równorzędny z obowiązującą Nadrzędną Umową Kredytową oraz 6-miesięczny okres wykorzystania.

Allegro.eu, jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Date: 30 November 2021

Current report No. 17/2021

Title: Information on the Board of Directors’ approval for certain
financing of acquisition of Mall Group a.s. and WE|DO CZ s.r.o.

Legal basis: Article 17 of MAR - inside information


With reference to:


a. the current report No. 10/2020 of 14 October 2020, where Allegro.eu
(the "Company") informed about the refinancing of the existing
indebtedness of the companies of the Allegro group, where Adinan Midco
S.à r.l. ("Adinan Midco"), a Company’s subsidiary, had entered into,
among others, an English law senior facilities agreement (the "Senior
Facilities Agreement") comprising a (i) PLN 5,500 million term loan
facility and (ii) a PLN 500 million multi-currency revolving credit
facility (the "RCF"),


b. the current report No. 14/2021 of 4 November 2021, where the Company
informed that the Company and Allegro.pl had concluded a share purchase
agreement with four institutional investors regarding the acquisition of
100% stake in each of Mall Group a.s., and WE|DO CZ s.r.o., both
entities incorporated under the laws of the Czech Republic, in exchange
for consideration being a combination of cash (EUR 474,000,000) and new
shares (the equivalent of EUR 407,000,000) in the Company (the "Planned
Transaction");

The Board of Directors of the Company (the “Board”) hereby informs about
the resolutions it has adopted on 30 November 2021 in order to
facilitate the financing of the Planned Transaction: the Board resolved
to approve the entry into, the signing as well as the execution and
performance by Adinan Midco of documents required for establishing a
committed PLN 1,000,000,000 bridge financing (the "Additional Facility")
with Santander Bank Polska S.A to be drawn on a need basis. The
Additional Facility will be for a 12 months tenor and on a pari passu
with the existing Senior Facilities Agreement and with 6 months
utilisation period.
Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Darren Huston Director
2021-11-30 Francois Nuyts Director
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki