REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Informacja o refinansowaniu zadłużenia Grupy

2020-10-14 21:39
publikacja
2020-10-14 21:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-14
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Informacja o refinansowaniu zadłużenia Grupy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zakończenia refinansowania istniejącego zadłużenia Grupy przy wykorzystaniu środków pochodzących z nowych pożyczek oraz części wpływów z pierwotnej emisji akcji dokonanej w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki, jak szczegółowo opisano poniżej:

I) W wyniku podjęcia przez Radę Dyrektorów dnia 11 września 2020 r. oraz 28 września 2020 r. decyzji o refinansowaniu zadłużenia Spółki i jej podmiotów zależnych ("Grupa"), dnia 29 września 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Adinan Midco S.à r.l. ("Kredytobiorca") i następującymi kredytodawcami (łącznie: "Kredytodawcy"): Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company, Bank Polska Kasa Opieki S. A., Barclays Bank PLC, Credit Agricole Corporate And Investment Bank, Credit Agricole Bank Polska S.A., Erste Group Bank AG, Goldman Sachs Bank USA, Industrial And Commercial Bank Of China (Europe) S.A. oddział w Polsce, Morgan Stanley Bank International Limited, Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1, Raiffeisen Bank International AG oraz Santander Bank Polska S.A ("Nowa Umowa Kredytowa") w przedmiocie zobowiązania do udzielenia (i) nadrzędnego zabezpieczonego kredytu terminowego na kwotę 5.500,0 mln PLN "Nowy Kredyt Nadrzędny") oraz (ii) wielowalutowego kredytu odnawialnego na kwotę równoważną 500,0 mln PLN ("Nowy Kredyt Odnawialny", łącznie z Nowym Kredytem Nadrzędnym "Nowe Kredyty").

Ostatecznym terminem zapadalności Nowego Kredytu Nadrzędnego i Nowego Kredytu Odnawialnego jest październik 2025 r., (przy czym zapadalność Nowego Kredytu Odnawialnego może zostać odroczona o 12 miesięcy na żądanie Spółki i za zgodą odpowiednich Kredytodawców Nowego Kredytu Odnawialnego). W przypadku Nowego Kredytu Nadrzędnego spłaty kredytu nie są należne przed terminem jego wymagalności przypadającym na dzień 14 października 2025.

Nowe Kredyty będą oprocentowane według stawki bazowej w skali rocznej równej stawce WIBOR (lub EURIBOR, lub LIBOR, zależnie od wyboru Kredytobiorcy) (przy czym stawka bazowa nie może być niższa niż zero) powiększonej o pierwotną marżę w wysokości: (i) 2,25% w skali rocznej, w przypadku Nowego Kredytu Nadrzędnego oraz (ii) 1,80% w skali rocznej, w przypadku Nowego Kredytu Odnawialnego.

Nowe Kredyty zaciągnięte na podstawie Nowej Umowy Kredytowej zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie następujących zastawów na rzecz Kredytodawców: (i) zastawu na akcjach Kredytobiorcy zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, (ii) zastawu i zastawu rejestrowego pod prawem polskim na udziałach w spółkach zależnych Spółki: Allegro.pl sp. z o.o. ("Allegro.pl") oraz Ceneo.pl sp. z o.o. ("Ceneo.pl"), (iii) zastawu rejestrowego pod prawem polskim ustanowionego przez Allegro.pl i Ceneo.pl na kluczowych znakach towarowych będących własnością Allegro.pl i Ceneo.pl wraz z pełnomocnictwem udzielonym pod prawem polskim w zakresie kluczowych domen internetowych Allegro.pl i Ceneo.pl oraz (iv) oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożone przez Allegro.pl, Ceneo.pl oraz Kredytobiorcę.

II) W wyniku podjętej decyzji o refinansowaniu umowy nadrzędnego kredytu terminowego i odnawialnego, jak również umowy kredytu drugorzędnego ("Istniejące Kredyty"), zawartych pierwotnie 20 grudnia 2016 r., Grupa spodziewa się uwzględnić w swoim sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał 2020 r., w pozycji kosztów finansowych, obciążenie niepieniężne w wysokości 144,2 mln PLN. Kwota ta odzwierciedla niezamortyzowaną wartość kosztów zaciągnięcia kredytów i związanych z tym wydatków, poniesionych w momencie zaciągnięcia Istniejących Kredytów w 2017 r. oraz w wyniku ich zwiększenia w 2019 r., które nie będą już amortyzowane przez okres trwania Istniejących Kredytów. Ponadto, spłata Kredytu Drugorzędnego przed jego zakończeniem wiązała się z powstaniem zobowiązania do uiszczenia dodatkowej opłaty gotówkowej w kwocie 26 mln PLN tytułem opłaty za wcześniejszą spłatę, która również zostanie zaliczona do kosztów finansowych w trzecim kwartale 2020 r.

III) Dnia 14 października 2020 r. Kredytobiorca przeprowadził transakcję refinansowania ("Transakcja Refinansowania") pobierając pełną kwotę Nowego Kredytu Nadrzędnego, otrzymując kwotę netto w wysokości 5.440,0 mln PLN, po odjęciu 60 mln PLN tytułem prowizji od udzielenia kredytów oraz otrzymując środki ze Spółką korzystającą z wpływów netto z przeprowadzonej oferty publicznej akcji Spółki w wysokości 900,5 mln PLN oraz przeznaczył pozyskane kwoty na całkowitą spłatę pozostałego zadłużenia pod Istniejącymi Kredytami, wynoszącego 6.151,7 mln PLN.

IV) W wyniku przeprowadzonej przez Grupę Transakcji Refinansowania, stan zadłużenia wobec Kredytobiorców spadł o 651,7 mln PLN, z 6.151,7 mln PLN do 5.500 mln PLN.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


14 October 2020

Current report No. 10/2020

Title: Information on the refinancing of Group

The Board of Directors of Allegro.eu (the "Company")
hereby informs that today it completed the refinancing of its existing
borrowings with funds drawn from new borrowing facilities together with
part of the proceeds from primary share issuance made in connection with
its initial public offering as fully described below:

I) Following a Board of Directors decision to
refinance the Company and its subsidiaries (the “Group”) on the terms
available accepted on 11 September 2020 and confirmed on 28 September
2020, on 29 September 2020 an agreement was signed between Adinan Midco
S.à r.l. (the "Credit Facility Borrower") and the following lenders
(jointly, the “Lenders”): Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank of
America Merrill Lynch International Designated Activity Company, Bank
Polska Kasa Opieki S. A., Barclays Bank PLC, Credit Agricole Corporate
and Investment Bank, Credit Agricole Bank Polska S.A., Erste Group Bank
AG, Goldman Sachs Bank USA, Industrial and Commercial Bank Of China
(Europe) S.A. oddział w Polsce, Morgan Stanley Bank International
Limited, Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład
Ubezpieczeń Na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów
Niepublicznych BIS 1, Raiffeisen Bank International AG and Santander
Bank Polska S.A (the "New Facilities Agreement") resulting in
commitments for (i) a PLN 5,500.0 million senior secured term loan
facility (the "New Senior Facility") and (ii) a PLN 500.0 million
(equivalent) multi-currency revolving credit facility ("New RCF" and
together with the New Senior Facility, the "New Facilities").

The final maturity date for the New Senior Facility
is October 2025 and the final maturity date for the New RCF is October
2025 (subject to two 12 month extensions at the request of the Company
or Credit Facility Borrower and with the consent of the relevant New RCF
Lender(s)). There are no repayments due on the New Senior Facility prior
to the final due date on 14 October 2025.

The New Facilities will initially bear interest at a
rate per annum equal to WIBOR (or EURIBOR or LIBOR, as applicable at the
Credit Facility Borrower’s option) (in each case subject to a zero
floor) and an initial margin of: (i) in relation to New Senior Facility,
of 2.25% per annum and (ii) in relation to the New RCF, of 1.80% per
annum.


The New Facilities under the New Facilities Agreement
shall be secured by a security package established in favor of the
Lenders, consisting of (i) a Luxembourg law governed share pledge over
the shares in the Credit Facility Borrower, (ii) a Polish law civil and
registered share pledge over the shares in the Company's indirect
subsidiaries: Allegro.pl sp. z o.o. ("Allegro.pl") and Ceneo.pl sp. z
o.o. ("Ceneo.pl"), (iii) a Polish law registered pledge to be granted by
Allegro.pl and Ceneo.pl over key trademarks owned by Allegro.pl or
Ceneo.pl, together with a Polish law power of attorney in respect of the
Allegro.pl and Ceneo.pl key web domains and (iv) a Polish law submission
to enforcement by each of Allegro.pl, Ceneo.pl and the Credit Facility
Borrower.

II) As a result of the decision to refinance the
senior term and revolving facilities agreement as well as the second
lien facility agreement (together the “Original Facilities”) each
originally dated 20 December 2016, the Group expects to recognize a
non-cash charge to financial expenses in its financial statements for
the third quarter of 2020 in the amount of approximately PLN 144.2
million. This amount reflects the unamortized value of origination costs
and related expenses, incurred at origination of the Original Facilities
in 2017 and as a result of their upsize in 2019, which will no longer be
amortized over the full term of the Original Facilities. In addition,
the early repayment of the Second Lien Facility triggers a liability to
pay PLN 26.0 million in early payment fees which is also expected to be
accrued to financial expenses in the third quarter of 2020.

III) On 14 October 2020 the Credit Facility Borrower
completed its refinancing transaction (“Refinancing Transaction”) by
drawing the full amount of borrowings under the New Senior Facility,
receiving a net amount of PLN 5,440.0 million after deduction of PLN
60.0 million arrangement fees and expenses, and, together with the
Company utilising its net proceeds from the initial public offering of
the Company’s shares of PLN 900.5 million PLN, applied the available
funds to the repayment and discharge in full of all indebtedness
outstanding under Original Facilities in the amount of PLN 6,151.7
million.

IV) As a result of the Group completing the
Refinancing Transaction, the balance of outstanding bank borrowings fell
by PLN 651.7 million from PLN 6,151.7 million to PLN 5,500 million.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability
company (société anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von
Bingen, L – 1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg: B214830.

Legal basis: art. 17 MAR


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-14 Darren Huston Director
2020-10-14 Francois Nuyts Director
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki