REKLAMA

ALL IN! GAMES S.A.: wyniki finansowe

2022-04-28 20:07
publikacja
2022-04-28 20:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ALG_2021-2022-04-28.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ALG_2021-2022-04-28.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ALG_2021-2022-04-28_ml.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_ALG_2021-2022-04-28.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_ALG_2021-2022-04-28.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ALG_Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2022-04-28.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ALG_Oswiadczenie_Zarzadu_o_zasadach_sprawozdawczosci-2022-04-28.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ALG_RN_Zal_do_Uchwaly_nr_2A-04-2022_Komitet-2022-04-28.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ALG_RN_Zal_do_Uchwaly_nr_2C-04-2022_Sprawozdanie-2022-04-28.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody ze sprzedaży 27 227,56 25 750,48 5 948,13 5 755,38
II. Wynik z działalności operacyjnej -771,18 -7 892,31 -168,47 -1 763,98
III. Zysk / strata brutto 1 665,51 -11 337,51 363,85 -2 534,00
IV. Zysk / strata netto 3 276,74 -12 849,60 715,84 -2 871,96
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 019,81 589,79 -222,79 131,82
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 950,14 -23 445,29 644,49 -5 240,16
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 075,87 20 650,66 -453,50 4 615,54
VIII. Średnia ważona liczba akcji do wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt. 55 638,50 21 911,26 55 638,50 21 911,26
IX. Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00
X. Aktywa razem 51 431,45 54 720,18 11 182,21 11 857,54
XI. Zobowiązania długoterminowe 17 408,58 24 786,31 3 784,97 5 371,05
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 565,06 58 383,23 3 601,57 12 651,30
XIII. Kapitał własny 17 457,82 -28 449,36 3 795,67 -6 164,81
XIV. Kapitał zakładowy 5 999,94 3 446,82 1 304,51 746,91
Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi przedstawione w sprawozdaniu wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR według następujących zasad:

a) do przeliczenia poszczególnych pozycji aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto ogłoszony przez NBP kurs EURO z dnia:
- na dzień 31.12.2020 r. = 4,6148
- na dzień 31.12.2021 r. = 4,5994

b) do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie:
- dla 2020 r. obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca 2020 r. = 4,4742
- dla 2021 r. obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca 2021 r. = 4,5775
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ALG_2021-2022-04-28.xhtmlJednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ALG_2021-2022-04-28.xhtml Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2021
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ALG_2021-2022-04-28.xhtml.xadesJednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ALG_2021-2022-04-28.xhtml.xades Podpis kwalifikowany
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ALG_2021-2022-04-28_ml.xhtml.xadesJednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ALG_2021-2022-04-28_ml.xhtml.xades Podpis kwalifikowany
Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_ALG_2021-2022-04-28.xhtmlSprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_ALG_2021-2022-04-28.xhtml Sprawozdanie Zarządu 2021
Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_ALG_2021-2022-04-28.xhtml.xadesSprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_ALG_2021-2022-04-28.xhtml.xades Podpis kwalifikowany
SZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtmlSZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie z badania
SZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtml.xadesSZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtml.xades Podpis kwalifikowany
ALG_Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2022-04-28.xhtmlALG_Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2022-04-28.xhtml Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej
ALG_Oswiadczenie_Zarzadu_o_zasadach_sprawozdawczosci-2022-04-28.xhtmlALG_Oswiadczenie_Zarzadu_o_zasadach_sprawozdawczosci-2022-04-28.xhtml Oświadczenie Zarządu o zasadach sprawozdawczości
ALG_RN_Zal_do_Uchwaly_nr_2A-04-2022_Komitet-2022-04-28.xhtmlALG_RN_Zal_do_Uchwaly_nr_2A-04-2022_Komitet-2022-04-28.xhtml Komitet Audytu
ALG_RN_Zal_do_Uchwaly_nr_2C-04-2022_Sprawozdanie-2022-04-28.xhtmlALG_RN_Zal_do_Uchwaly_nr_2C-04-2022_Sprawozdanie-2022-04-28.xhtml Ocena Sprawozdania
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki