REKLAMA

ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie umowy ramowej pożyczek

2022-08-29 20:41
publikacja
2022-08-29 20:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-29
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy ramowej pożyczek
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 29 sierpnia 2022 roku, z Panem Łukaszem Nowakiem („Pożyczkodawca”), będącym akcjonariuszem Spółki, umowy ramowej pożyczki („Umowa”), na podstawie której Pożyczkodawca zobowiązał się do udzielania Spółce niezabezpieczonych pożyczek, do maksymalnej łącznej kwoty w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) („Maksymalna Kwota Pożyczek”).

Umowa posiada charakter umowy ramowej - w jej wykonaniu strony będą każdorazowo dokonywały odrębnych czynności na zasadach określonych w Umowie celem udzielenia każdej z pożyczek.

Zgodnie z umową, poszczególne pożyczki udzielone i wypłacone będą w kwocie wynikającej z wezwania zgłoszonego przez Spółkę, z zastrzeżeniem, że kwota pojedynczej pożyczki nie będzie w żadnym wypadku większa niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) oraz razem z kwotami pożyczek, stanowiącymi inne pożyczki udzielone w wykonaniu Umowy w danym kwartale, w którym składane jest wezwania do wypłaty pożyczki, nie będą przekraczać łącznie kwoty 2.500.000,00 zł. (słownie: dwa i pół miliona złotych).

Zgodnie z Umową, udzielenie pożyczki może nastąpić w okresie do dnia 25 sierpnia 2025 r, a Maksymalna Kwota Pożyczek jest nieodnawialna, tj. jakakolwiek spłata pożyczki lub jej części nie powoduje odpowiedniego zwiększenia (przywrócenia) części niewykorzystanej Maksymalnej Kwoty Pożyczek o kwotę takiej spłaty.

Zgodnie z Umową, pożyczki mogą zostać przeznaczone na bieżące potrzeby Spółki, obejmujące rozwój działalności Spółki i związane z tym wydatki kapitałowe oraz operacyjne. Przeznaczenie pożyczki na inne cele wymaga zgody Pożyczkodawcy.

Termin zwrotu każdej z poszczególnych pożyczek przypadać będzie w dniu 25 sierpnia 2025 r., przy czym Spółka uprawniona jest do spłaty poszczególnych pożyczek w całości lub w części przed tym dniem.

Każda Pożyczka będzie oprocentowana według rocznej, stałej stopy procentowej wynoszącej 7,5% (słownie: siedem i pół procenta).

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na istotną wartość Maksymalnej Kwoty Pożyczek, a także z uwagi na perspektywy wpływu opisywanego zdarzenia na sytuację finansową Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-29 Marcin Kawa Prezes Zarządu
2022-08-29 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2022-08-29 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki