REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

ALIOR BANK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

2022-04-27 18:22
publikacja
2022-04-27 18:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Alior_Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Alior_Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_Alior_Banku_w_2021_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zmiany_w_Regulamienie_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_na_temat_stanu_stosowania_przez_Alior_Bank_Dobrych_Praktyk_Spolek_Notowanych_na_GPW_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_Rady_Nadzorczej_z_oceny_funkcjonowania_polityki_wynagradzania_w_Alior_Bank_S.A._w_roku_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_Doboru_i_Oceny_Czlonkow_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Alior_Banku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_-_Raport_KSUA_3000_Alior_Bank_S.A_26_kwietnia_2022_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tresc_proponowanych_zmian_Statutu_wraz_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGM_Alior_Bank_Announcement.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_AGM_Alior_Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_on_the_activities_of_the_Supervisory_Board_of_Alior_Bank_in_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Amendments_to_the_Regulations_of_the_Supervisory_Board_of_Alior_Bank_Spolka_Akcyjna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Information_on_the_application_by_Alior_Bank_S.A._of_the_rules_contained_in_Good_Practices_for_WSE_Listed_Companies_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Supervisory_Board_report_assessing_the_functioning_of_the_remuneration_policy_in_effect_at_Alior_Bank_S.A._in_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Policy_for_the_selection_and_assessment_of_members_of_the_Supervisory_Board_of_Alior_Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_on_Remuneration_of_the_Members_of_the_Management_Board_and_the_Supervisory_Board_of_Alior_Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_-_Raport_KSUA_3000_Alior_Bank_S.A._26_kwietnia_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Content_of_proposed_amendments_to_the_Articles_of_Association_with_justification.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-27
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 31 maja 2022 r., godz. 10:00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38C, w Centrum Szkoleniowo – Rekrutacyjnym na pierwszym piętrze.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Banku oraz niepublikowane sprawozdania i raporty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Banku.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Alior Banku
Projekty_uchwal_ZWZ_Alior Bank.pdfProjekty_uchwal_ZWZ_Alior Bank.pdf Projekty uchwał
Sprawozdanie z działalnosci Rady Nadzorczej Alior Banku w 2021 r..pdfSprawozdanie z działalnosci Rady Nadzorczej Alior Banku w 2021 r..pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku w 2021 r.
Zmiany w Regulamienie Rady Nadzorczej Alior Bank.pdfZmiany w Regulamienie Rady Nadzorczej Alior Bank.pdf Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej
Informacja na temat stanu stosowania przez Alior Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.pdfInformacja na temat stanu stosowania przez Alior Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.pdf Informacja na temat stanu stosowania przez Alior Bank Dobrych Praktyk
Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2021.pdfRaport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2021.pdf Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania
Polityka Doboru i Oceny Członków Rady Nadzorczej Alior Bank.pdfPolityka Doboru i Oceny Członków Rady Nadzorczej Alior Bank.pdf Polityka Doboru i Oceny Członków Rady Nadzorczej Alior Bank
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Banku.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Banku.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Banku
Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 Alior Bank S.A 26 kwietnia 2022 r.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 Alior Bank S.A 26 kwietnia 2022 r.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
Treść proponowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem.pdfTreść proponowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem.pdf Treść proponowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem
AGM_Alior Bank_Announcement.pdfAGM_Alior Bank_Announcement.pdf Alior Bank AGM Announcement
Draft_resolutions AGM_Alior Bank.pdfDraft_resolutions AGM_Alior Bank.pdf Draft resolutions
Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank in 2021.pdfReport on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank in 2021.pdf Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank in 2021
Amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna.pdfAmendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna.pdf Amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank
Information on the application by Alior Bank S.A. of the rules contained in Good Practices for WSE Listed Companies 2021.pdfInformation on the application by Alior Bank S.A. of the rules contained in Good Practices for WSE Listed Companies 2021.pdf Information on the application by Alior Bank S.A. of the rules contained in Good Practices
Supervisory Board report assessing the functioning of the remuneration policy in effect at Alior Bank S.A. in 2021.pdfSupervisory Board report assessing the functioning of the remuneration policy in effect at Alior Bank S.A. in 2021.pdf Supervisory Board report assessing the functioning of the remuneration policy in effect at Alior Bank S.A. in 2021
Policy for the selection and assessment of members of the Supervisory Board of Alior Bank.pdfPolicy for the selection and assessment of members of the Supervisory Board of Alior Bank.pdf Policy for the selection and assessment of members of the Supervisory Board of Alior Bank
Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank.pdfReport on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank.pdf Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank
ENG_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 Alior Bank S.A. 26 kwietnia 2022.pdfENG_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 Alior Bank S.A. 26 kwietnia 2022.pdf Independent registered auditor‘s report on the assurance engagement in relation to the assessment of the Remuneration Report
Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification.pdfContent of proposed amendments to the Articles of Association with justification.pdf Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Convening the Annual General Meeting of Alior Bank S.A.


The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”) acting pursuant to
Article 399 § 1 and Article 4021 § 1 and 2 of the Code of Commercial
Companies hereby convenes the Annual General Meeting of the Bank on May
31st, 2022 at 10.00 a.m.


The Annual General Meeting of the Bank will be held at the Bank’s
office, ul. Łopuszańska 38C, Warsaw, at the first floor of the Training
and Recruitment Center.


Complete text of the announcement regarding convening the Annual General
Meeting of the Bank including proposed meeting agenda and description of
the procedures concerning participation in the Annual General Meeting of
the Bank is included in the attachments to this current report.


Attached to this current report the Management Board of the Bank also
submits draft resolutions, content of proposed amendments to the
Articles of Association, as well as unpublished statements and reports
that are to be discussed by the Annual General Meeting of the Bank.


Draft resolutions included in the agenda were given a positive opinion
by the Bank's Supervisory Board.


Full documentation being a subject of the Annual General Meeting along
with draft resolutions are available on the Bank’s website at
www.aliorbank.pl under “Investor Relations/General Meeting”.

Legal basis: § 19 para 1 and 2 of the Regulation of the Minister of
Finance of March 29th, 2018, on current and periodic information
published by issuers of securities and conditions for recognizing as
equivalent information required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-27 Grzegorz Olszewski Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu
2022-04-27 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki