REKLAMA
RPP

ALIOR BANK S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

2022-11-03 22:08
publikacja
2022-11-03 22:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_raportu_biezacego_25_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_to_the_current_report_25_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-03
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. otrzymał rezygnację Pana Marka Majsaka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku oraz z mandatu członka Zarządu Banku ze skutkiem na koniec dnia 4 listopada 2022 r.

Rada Nadzorcza Banku wyraziła podziękowania Panu Markowi Majsakowi za jego wkład w budowanie pozycji rynkowej Banku.

Rada Nadzorcza Banku powołała w dniu 3 listopada 2022 r. ze skutkiem od dnia 7 listopada 2022 r. Pana Szymona Kamińskiego w skład Zarządu Banku trzyletniej V kadencji wspólnej, która rozpoczęła się z dniem 30 czerwca 2020 r., na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku.

Życiorys powołanego Członka Zarządu Banku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany Członek Zarządu Banku nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Banku, jak i nie uczestniczy w podmiotach konkurencyjnych jako
wspólnik spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członek organów spółek kapitałowych lub
innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany Członek Zarządu Banku nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz.757).

Załączniki
Plik Opis
Zalacznik_do_raportu_biezacego_25_2022.pdfZalacznik_do_raportu_biezacego_25_2022.pdf Załącznik do raportu bieżącego 25_2022
Attachment_to_the_current_report_25_2022.pdfAttachment_to_the_current_report_25_2022.pdf Attachment to the current report 25_2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Changes in the composition of the Management Board of Alior Bank S.A.


The Management Board of Alior Bank Spółka Akcyjna ("Bank") hereby
informs that on November 3rd, 2022 recived the resignation from: Mr.
Marek Majsak from the function of the Vice – Presidents of the Bank’s
Management Board and mandate in the Management Board of the Bank with an
effect for the following moment: November 4rd, 2022 (the end of the day).


The Supervisory Board expressed thanks to Mr. Marek Majsak for his
contribution to creation of the Bank's market position.


The Bank's Supervisory Board appointed on November 3rd, 2022, with
effect from November 7th, 2022, Mr. Szymon Kamiński to the composition
of the Management Board of the Bank for the current three-year joint V-
term of office of the Bank's Management Board, which started as of June
30, 2020, to the function of Vice-Presidents of the Bank's Management
Board.


Biographical note of the appointed Member of the Management Board is
presented in the attachment to this report.


According to the submitted statement, the appointed Member of the Bank's
Management Board does not perform any activity competitive to the Bank,
and does not participate in competitive entities as partner in civil or
personal partnership, or as a member of the corporate bodies or other
competitive legal entities.


According to the submitted statements, the appointed Member of the
Bank's Management Board is also not registered in the National Register
of Debtors kept on the basis of the Act of December 6th, 2018, on the
National Register of Debtors.


Legal basis: § 5 para 4, 5 of the Regulation of the Minister of Finance
of March 29, 2018, on current and periodic information published by
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-03 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2022-11-03 Tomasz Miklas Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki