REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów Alior Banku S.A. - zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów

2023-01-10 15:06
publikacja
2023-01-10 15:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-10
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów Alior Banku S.A. - zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. („PTE Allianz Polska S.A.”), informującego, iż w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 30 grudnia 2022 r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Drugi Allianz OFE”), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Alior Bank S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 8%.

Przed połączeniem:
Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 1 919 260 akcji, stanowiących 1,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 1 919 260 głosów z akcji stanowiących 1,47% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 9 607 180 akcji, stanowiących 7,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 9 607 180 głosów z akcji stanowiących 7,36% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Po połączeniu:
Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 11 526 440 akcji, stanowiących 8,83% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 11 526 440 głosów z akcji stanowiących 8,83% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE informuje, że:
• nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
• nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
• nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Change in the percentage of the total number of votes in Alior Bank S.A.
- holdings increased above 5% of the total number of votes


The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank", “Company”) hereby
informs of receipt of a notice submitted to the Bank by Powszechne
Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. ("PTE Allianz Polska S.A."),
which notified that as a result of a merger with Aviva Powszechne
Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna, which managed
Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (“Drugi Allianz OFE”),
concluded on December 30, 2022 on the basis of art. 67 of the Act of
August 28, 1997 on the Organization and Operation of Pension Funds and
art. 492 § 1 point 1 of the Code of Commercial Companies, the share in
the Bank share capital and total number of votes held jointly by the
funds managed by PTE Allianz Polska S.A., i.e. Allianz Polska Otwarty
Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny and
Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny increased above 8%.


Before the merger:


A total of 1 919 260 shares, representing 1.47% of the Company's share
capital, were recorded in the accounts of Allianz OFE and Allianz DFE,
which gave the right to exercise 1 919 260 votes from shares
representing 1.47% of the total number of votes at the Company's AGM.


In the account of the Drugi Allianz OFE, 9 607 180 shares were
registered, representing a 7.36% stake in the Company's share capital,
which gave the right to exercise 9 607 180 votes from shares
representing a 7.36% stake in the total number of votes at the Company's
AGM.


After the merger:


The total balance in the accounts of Allianz OFE, Allianz DFE and Drugi
Allianz OFE increased to 11 526 440 shares, representing 8.83% of the
company's share capital, which gives the right to exercise 11 526 440
votes from shares representing 8.83% of the total number of votes at the
Company's AGM.


At the same time, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.,
which manages jointly Allianz OFE, Allianz DFE and Drugi Allianz OFE
informs that:


• it has no subsidiaries holding shares in the Company,


• a situation described in Article 69 section 4 item 6 of the
aforementioned Act does not apply,


• also does not possess the financial instruments referred to in Article
69b Section 1 item 1) and 2) of the aforementioned Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-10 Tomasz Miklas Wiceprezes Zarządu
2023-01-10 Jacek Polańczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki