REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

ALIOR BANK S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. na wniosek Akcjonariusza

2022-05-10 18:04
publikacja
2022-05-10 18:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wniosek_akcjonariusza_o_umieszczenie_okreslonych_spraw_w_porzadku_obrad_ZWZ_Alior_Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Shareholder's_request_-_translation_prepared_by_Alior_Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-10
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. na wniosek Akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), niniejszym informuje że w dniu 10 maja 2022 r. otrzymał od akcjonariusza – Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Akcjonariusz”), jako akcjonariusza reprezentującego samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 31 maja 2022 r., to jest o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza, proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2021 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2021 rok.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 r.
7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia zmian dokonanych w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna dokonanych w 2021 roku.
8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacji na temat stanu stosowania przez Alior Bank Spółkę Akcyjną zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 r.,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2021 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2021 rok”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Alior Bank S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał jest udostępniony na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Wniosek akcjonariusza_o_umieszczenie_określonych_spraw_w_porządku_obrad_ZWZ_Alior Bank.pdfWniosek akcjonariusza_o_umieszczenie_określonych_spraw_w_porządku_obrad_ZWZ_Alior Bank.pdf Wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały
Shareholder's request - translation prepared by Alior Bank.pdfShareholder's request - translation prepared by Alior Bank.pdf Translation of Shareholder's request

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Changing the agenda of the Annual General Meeting of Alior Bank S.A. at
the request of the Shareholder


The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”) hereby informs that
on May 10th, 2022, the Bank received from the Shareholder – Powszechny
Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna („the Shareholder”), as a Shareholder
representing independently at least one-twentieth of the Banks’s share
capital, a request to put certain items on the agenda of the Annual
General Meeting of the Bank convened for May 31st, 2022, i.e. to add to
the agenda of the Bank’s Annual General Meeting an item on adoption of a
resolution on the adoption for use of the Best Practice for GPW Listed
Companies 2021.


After considering the Shareholder's request, the proposed agenda is as
follows:


1. Opening of the Annual General Meeting.


2. Appointment of the Chairman of the Annual General Meeting.


3. Verification whether the Annual General Meeting has been convened
correctly and is capable of adopting binding resolutions.


4. Adoption of the agenda of the Annual General Meeting.


5. Presentation and review of the following:


a) Financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for the year ended
on 31 December 2021,


b) Consolidated financial statements of the Capital Group of Alior Bank
Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2021,


c) Report of the Management Board on the activities of the Alior Bank
S.A. Capital Group in 2021, comprising the Report of the Management
Board on the activities of Alior Bank Spółka Akcyjna and the Report of
the Alior Bank S.A. Capital Group on non-financial information for the
year 2021.


6. Presentation and review of the Report on the activities of the
Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna in the financial year
ended on 31 December 2021.


7. Presentation to the Annual General Meeting of the list of amendments
made to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka
Akcyjna made in 2021.


8. Presentation to the Annual General Meeting the information on the
status of application by Alior Bank Spółka Akcyjna the principles
contained in “Best Practice for GPW Listed Companies 2021”


9. Adoption of resolutions on:


a) approval of the Report on the activities of the Supervisory Board of
Alior Bank Spółka Akcyjna in the financial year ended on 31 December
2021,


b) review and approval of the Financial statements of Alior Bank Spółka
Akcyjna for the year ended on 31 December 2021,


c) review and approval of the Consolidated financial statements of the
Alior Bank Spółka Akcyjna Capital Group for the year ended on 31
December 2021,


d) review and approval of the Report of the Management Board on the
activities of the Alior Bank S.A. Capital Group in 2021, comprising the
Report of the Management Board on the activities of Alior Bank and the
Report of the Alior Bank S.A. Capital Group on non-financial information
for 2021.


10. Adoption of a resolution on the method of dividing profits for the
financial year 2021.


11. Adoption of resolutions on acknowledgement of the fulfilment of
duties of Members of the Management Board of the Bank in the financial
year 2021.


12. Adoption of resolutions on acknowledgement of the fulfilment of
duties of Members of the Supervisory Board of the Bank in the financial
year 2021.


13. Adoption of a resolution on the position of the Annual General
Meeting of the Bank regarding the assessment of the functioning of the
remuneration policy in effect at the Bank.


14. Adoption of a resolution on the approval of the “Policy for the
selection and assessment of members of the Supervisory Board of Alior
Bank Spółka Akcyjna”.


15. Adoption of a resolution on assessment of the collective suitability
of Alior Bank S.A. Supervisory Board.


16. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the “Report on
the remuneration of the members of the Management Board and the
Supervisory Board of Alior Bank S.A. for the year 2021” submitted by the
Supervisory Board of the Bank.


17. Adoption of a resolution amending the Articles of Association of
Alior Bank S.A.


18. Adoption of a resolution on the adoption for use of the Best
Practice for GPW Listed Companies 2021.


19. Closure of the Annual General Meeting.


The Shareholder’s request together with the draft resolution is attached
to this report.


Full documentation being a subject of the Annual General Meeting along
with draft resolutions are available on the Bank’s website at
www.aliorbank.pl under “Investor Relations/General Meeting”.


Legal basis: § 19 para 3 of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29th, 2018, on current and periodic information published by
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-10 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2022-05-10 Jacek Polańczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki