REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. na wniosek Akcjonariusza

2021-05-07 17:49
publikacja
2021-05-07 17:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_zgloszone_przez_Akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_zwolanego_na_dzien_28_maja_2021_roku_aktualizacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_dzien_28_maja_2021_r_aktualizacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
draft_resolutions_submitted_by_the_Shareholder.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_to_be_adopted_by_the_Ordinary_General_Meeting_update.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Notice_by_the_Management_Board_on_convening_the_Ordinary_General_Meeting_-_update.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. na wniosek Akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Alior Bank S.A. („Bank”), niniejszym informuje że w dniu 7 maja 2021 r. otrzymał od akcjonariusza – Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, jako akcjonariusza reprezentującego samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 28 maja 2021 roku, to jest o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie wyżej wskazanych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 28 maja 2021 r. ma na celu umożliwienie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.

Po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza, proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie:
a)Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony
31 grudnia 2020 roku,
b)Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
c)Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2020 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2020 r.
7.Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2020 na podstawie zgód, o których mowa w Uchwale Nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie i nabywanie przez Bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych oraz na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w związku z działalnością operacyjną Banku.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2020 r.,
b)rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
c)rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
d)rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2020 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za lata 2019-2020”.
13.Podjęcie uchwały w sprawie oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.
14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A.
15.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.
16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku uwzględniająca ww. zmianę, treść niepublikowanych projektów uchwał oraz projekty uchwał mające być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.pdfProjekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.pdf Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza
Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 28 maja 2021 roku aktualizacja.pdfProjekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 28 maja 2021 roku aktualizacja.pdf Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 28 maja 2021 r. - aktualizacja
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 maja 2021 r aktualizacja.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 maja 2021 r aktualizacja.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - aktualizacja
draft resolutions submitted by the Shareholder.pdfdraft resolutions submitted by the Shareholder.pdf draft resolutions submitted by the Shareholder
Draft resolutions to be adopted by the Ordinary General Meeting update.pdfDraft resolutions to be adopted by the Ordinary General Meeting update.pdf Draft resolutions - update
Notice by the Management Board on convening the Ordinary General Meeting - update.pdfNotice by the Management Board on convening the Ordinary General Meeting - update.pdf Notice by the Management Board - update

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Changing the agenda of the Annual General Meeting of Alior Bank S.A. at
the request of the ShareholderAlior Bank S.A. („Bank”) hereby
informs that on May 7th, 2021, the Bank received from the Shareholder –
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, as a Shareholder
representing independently at least one-twentieth of the Banks’s share
capital, a request to put certain items on the agenda of the Annual
General Meeting of the Bank convened for May 28th, 2021, i.e. to add to
the agenda of the Annual General Meeting of the Bank an item regarding
changes in the Bank's Supervisory Board.


A shareholder's request to include the above-mentioned issues in the
agenda of the Annual General Meeting of the Bank, convened for May 28th,
2021, is aimed at enabling changes in the Bank's Supervisory Board.


After considering the shareholder's request, the proposed agenda is as
follows:


1.Opening of the Ordinary General Meeting of Shareholders.


2.Appointment of the Chairperson of the Ordinary General Meeting of
Shareholders.


3.Verification whether the Ordinary General Meeting of Shareholders has
been convened correctly and is capable of adopting binding resolutions.


4.Adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders.


5.Presentation and review of the following:


a) Financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for the year ended
on


31 December 2020,


b) Consolidated financial statements of the Capital Group of Alior Bank
Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2020,


c) Report of the Management Board on the activities of the Alior Bank
S.A. Capital Group in 2020, comprising the Report of the Management
Board on the activities of Alior Bank Spółka Akcyjna and the Report of
the Alior Bank S.A. Capital Group on non-financial information.


6.Presentation and review of the Report on the activities of the
Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna in the financial year
ended on 31 December 2020.


7.Presentation to the Ordinary General Meeting of Shareholders of the
list of activities performed by the Bank in the financial year 2020,
pursuant to the consents referred to in Resolution No. 4/2018 of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank of 26 November
2018 on giving consent to the disposal and acquisition by the Bank of
financial assets classified as fixed assets and to the acquisition,
purchase and disposal of stocks and shares in connection with the Bank's
operational activities.


8.Adoption of resolutions on:


a) approval of the Report on the activities of the Supervisory Board of
Alior Bank Spółka Akcyjna in the financial year ended on 31 December
2020,


b) review and approval of the Financial statements of Alior Bank Spółka
Akcyjna for the year ended on 31 December 2020,


c) review and approval of the Consolidated financial statements of the
Alior Bank Spółka Akcyjna Capital Group for the year ended on 31
December 2020,


d) review and approval of the Report of the Management Board on the
activities of the Alior Bank S.A. Capital Group in 2020, comprising the
Report of the Management Board on the activities of Alior Bank and the
Report of the Alior Bank S.A. Capital Group on non-financial information
for 2020.


9.Adoption of a resolution on how to cover the loss for the financial
year 2020.


10.Adoption of resolutions on granting Members of the Management Board
of the Bank discharge in respect of the performance of their duties in
the financial year 2020.


11.Adoption of resolutions on granting Members of the Supervisory Board
of the Bank discharge in respect of the performance of their duties in
the financial year 2020.


12.Adoption of a resolution on expressing an opinion on the "Report on
the remuneration of the members of the Management Board and the
Supervisory Board of Alior Bank S.A. for the years 2019-2020" submitted
by the Supervisory Board of the Bank.


13.Adoption of a resolution on assessing whether the remuneration policy
in effect contributes to the growth and operational security of the
supervised institution.


14.Adoption of resolutions amending the Articles of Association of Alior
Bank S.A.


15.Changes in the Bank's Supervisory Board.


16.Closure of the Ordinary General Meeting of Shareholders.

The content of the announcement on convening the Annual General Meeting
of the Bank with the change above-mentioned, the content of unpublished
draft resolutions and draft resolutions to be the subject of the Annual
General Meeting of the Bank is an attachment to this report.


Full documentation being a subject of the Annual General Meeting along
with draft resolutions are available on the Issuer’s website at
www.aliorbank.pl under “Investor Relations/General Meeting”.
INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
2021-05-07 Seweryn Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki