REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Zgoda na udział w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

2022-06-07 17:01
publikacja
2022-06-07 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-07
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zgoda na udział w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. (Bank) informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 r. uzyskał informację o podjęciu przez Zarządy i Rady Nadzorcze Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. (Banki Uczestnicy) uchwał o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie i uznanie systemu ochrony, którego uczestnikami są banki działające w formie spółki akcyjnej wraz z projektem umowy systemu ochrony, tj. na udział Banków Uczestników w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Prawo Bankowe).

Powstanie systemu ochrony uzależnione jest od podpisania umowy systemu ochrony. Projekt umowy systemu ochrony podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Po wydaniu przez KNF decyzji o zatwierdzeniu projektu umowy systemu ochrony oraz uznaniu systemu ochrony, Banki Uczestnicy utworzą spółkę akcyjną będącą jednostką zarządzającą system ochrony (Jednostka Zarządzająca). Utworzenie Jednostki Zarządzającej uzależnione jest od wydania zgody na dokonanie koncentracji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kapitał zakładowy Jednostki Zarządzającej wyniesie 1.000.000 PLN. Bank obejmie 8 077 akcji Jednostki Zarządzającej, o łącznej wartości nominalnej 80,770 PLN, co będzie stanowiło ok. 8,1% jej kapitału zakładowego.

Celem systemu ochrony będzie:
(a) zapewnienie płynności i wypłacalności Banków Uczestników na warunkach i w zakresie określonym w umowie systemu ochrony; oraz
(b) wspieranie:
(i) przymusowej restrukturyzacji prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) banku będącego spółką akcyjną; oraz
(ii) przejęcia banku będącego spółką akcyjną na podstawie Art. 146b ust. 1 Prawa Bankowego.x

Do systemu ochrony będą mogły przystąpić inne banki krajowe, o ile spełnią warunki określone w obowiązujących przepisach prawa oraz w umowie systemu ochrony.

W Jednostce Zarządzającej zostanie utworzony fundusz pomocowy w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań systemu ochrony. Fundusz pomocowy zostanie utworzony z wpłat Banków Uczestników w wysokości 0,4% kwoty środków gwarantowanych danego banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów, o którym mowa w art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Ustawa o BFG). W oparciu o poziom środków gwarantowanych Banku na koniec pierwszego kwartału 2022 r., który wynosił 48 871 438 069,00 PLN, szacuje się, że Bank wpłaci do funduszu pomocowego 195 485 752,28 PLN, co obciąży wyniki Banku w 2022 r. Kwota ta może ulec zmianie jeśli ustalenie wysokości wpłaty nastąpi na podstawie wysokości kwoty środków gwarantowanych na koniec drugiego kwartału 2022 r. i kwota środków gwarantowanych ulegnie zmianie. Dalsze wpłaty do funduszu pomocowego będą wymagały jednogłośnej uchwały walnego zgromadzenia Jednostki Zarządzającej.

Zgodnie z przepisem Art. 287 ust. 2 i nast. Ustawy o BFG Rada BFG może podjąć decyzję o obniżeniu poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach biorąc pod uwagę między innymi wysokość środków zgromadzonych przez system ochrony. Ponadto, zgodnie z przepisem Art. 15 ust. 1h pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy stanowią koszt uzyskania przychodów.

Odpowiedzialność każdego Banku Uczestnika za zobowiązania związane z jego uczestnictwem w systemie ochrony ograniczona jest do wysokości wkładów, które dany Bank Uczestnika jest zobowiązany wnieść na objęcie akcji Jednostki Zarządzającej oraz wpłat, które dany Bank Uczestnika jest zobowiązany wnieść do funduszu pomocowego.

Każdy Bank Uczestnik będzie mógł wypowiedzieć umowę systemu ochrony z zachowaniem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po wypowiedzeniu umowa będzie nadal obowiązywać w stosunku do pozostałych Banków Uczestników.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Consent on participation in the creation of the protection scheme
referred to in Article 4.1.9a of the Banking Law Act of 29 August 1997


The Management Board of Alior Bank S.A. (the Bank) informs that on June
7th, 2022 it received information that the Management Boards and
Supervisory Boards of Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Polska
Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A.,
mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. and Santander
Bank Polska S.A. (Member Banks) passed resolutions on consenting to
submitting an application to the Polish Financial Supervision Authority
for approval and for recognition of the protection scheme the members of
which are banks operating in the form of a joint-stock company with the
draft agreement on the protection scheme, i.e. Member Banks’s
participation in the creation of the protection scheme referred to in
Article 4.1.9a of the Banking Law Act of 29 August 1997 (Banking Law).


The protection scheme shall be created on condition of signing the
agreement on the protection scheme. The draft agreement on the
protection scheme shall be approved by the Polish Financial Supervision
Authority (PFSA).


After the issue of the decision on approval of the draft agreement on
the protection scheme and recognition of the protection scheme by the
PFSA, the Member Banks will create a joint-stock company being the
protection scheme managing entity (Managing Entity). The establishment
of the Managing Entity depends on the approval of the concentration by
the President of the Office of Competition and Consumer Protection. The
share capital of the Managing Entity shall be PLN 1,000,000. The Bank
will take up 8 077 shares of the Managing Entity, of the total par value
of PLN 80.770 or ca. 8.1% of its share capital.


The objective of the protection scheme is to:


a) ensure liquidity and solvency of the Member Banks on the terms and
conditions and to the extent set out in the agreement on the protection
scheme; and


b) support:


i. the resolution procedure pursued by the Bank Guarantee Fund (BGF) for
the bank being a joint-stock company; and


ii. acquisition of the bank being a joint-stock company under Article
146b.1 of the Banking Law.


The protection scheme can be joined by other local banks, provided they
satisfy the terms and conditions set out in effective law and the
agreement on the protection scheme.


The Managing Unit shall establish an aid fund to ensure resources for
funding the tasks of the protection scheme. The aid fund will be formed
of the contributions made by Member Banks being 0.4% of the amount of
the guaranteed funds of the given bank covered by the mandatory deposit
guarantee scheme, referred to in Article 2.34 of the Act on the Bank
Guarantee Fund, the Deposit Guarantee Scheme and Resolution of 10 June
2016 (BGF Act), Given the level of guaranteed funds of the Bank as at
the end of Q1 2022; i.e. PLN 48 871 438 069.00 it is estimated that the
Bank will pay the amount of PLN 195 485 752.28 to the aid fund and will
recognize the full amount in 2022 profit and loss. The said amount can
change should the payment be determined using the amount of guaranteed
funds as at the end of Q2 2022 and should the amount of the guaranteed
funds change. Subsequent contributions to the aid fund shall require a
unanimous resolution of the general meeting of the Managing Entity.


In line with Article 287.2 and ff. of the BGF Act, the BGF Board can
resolve to lower the level of funds in the deposit guarantee scheme at
banks, considering inter alia the amount of funds accumulated by the
protection scheme. Further, in line with Article 15.1h.5 of the
Corporate Income Tax Act of 15 February 1992, aid fund contributions of
the protection scheme members are tax deductible.


The accountability of each Member Bank for their liabilities connected
with the protection scheme membership shall be limited to the amount of
contributions a given Member Bank is required to make to take up shares
of the Managing Entity and the amounts the Member Bank is required to
pay to the aid fund.


Each Member Bank can terminate the agreement on the protection scheme
against a 24-month notice. After terminated, the agreement shall
continue to apply to the other Member Banks.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-07 Grzegorz Olszewski Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu
2022-06-07 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki