REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Grzegorza Olszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Alior Banku S.A.

2022-07-14 18:01
publikacja
2022-07-14 18:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-14
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Grzegorza Olszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Alior Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), informuje, że 14 lipca 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Pana Grzegorza Olszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku powołała w dniu 10 listopada 2021 r. ze skutkiem od dnia 11 listopada
2021 r. Pana Grzegorza Olszewskiego w skład Zarządu Banku trzyletniej V kadencji wspólnej, która rozpoczęła się z dniem 30 czerwca 2020 r., na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku.

Ponadto, Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Grzegorza Olszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tejże zgody.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Banku powierzyła ze skutkiem od dnia 11 listopada 2021 r. Panu Grzegorzowi Olszewskiemu kierowanie pracami Zarządu Banku do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie go na stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

Otrzymanie przedmiotowej zgody oznacza spełnienie warunku objęcia funkcji Prezesa Zarządu Banku.

Informacja o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej Pana Grzegorza Olszewskiego została przekazana w raporcie bieżącym nr 24/2021 z 10 listopada 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Approval of the Polish Financial Supervision Authority for the
appointment of Mr. Grzegorz Olszewski as the President of the Management
Board of Alior Bank S.A.

The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") hereby informs that on
July 14th, 2022 the Polish Financial Supervision Authority expressed
consent for the appointment of Mr. Grzegorz Olszewski as the President
of the Bank's Management Board.


The Bank's Supervisory Board appointed on November 10th, 2021, with
effect from November 11th, 2021, Mr. Grzegorz Olszewski to the
composition of the Management Board of the Bank for the current
three-year joint V- term of office of the Bank's Management Board, which
started as of June 30, 2020, to the function of Vice-President of the
Bank's Management Board .


Moreover, the Supervisory Board of the Bank appointed Mr. Grzegorz
Olszewski to the function of the President of the Management Board of
the Bank, provided that the relevant consent was given by the Polish
Financial Supervision Authority and as of the date of such consent.


At the same time, the Bank's Supervisory Board entrusted with effect
from November 11th, 2021 Mr. Grzegorz Olszewski the managing of the work
of the Management Board until the consent to appoint him to the position
of the President of the Bank’s Management Board was given by the Polish
Financial Supervision Authority.


Obtaining the said consent results in fulfillment of the condition of
becoming the President of the Bank's Management Board.


Information about the education and professional career of Mr. Grzegorz
Olszewski has been presented in the Current Report No. 24/2021 dated on
November 10th, 2021.


Legal basis: § 5 para 5 of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers
of securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-14 Marek Majsak Wiceprezes Zarządu
2022-07-14 Paweł Tymczyszyn Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki