REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Zatwierdzenie prospektu podstawowego programu emisji bankowych papierów wartościowych do kwoty 5.000.000.000 PLN

2022-08-25 12:56
publikacja
2022-08-25 12:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_20_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_report_20_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-25
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zatwierdzenie prospektu podstawowego programu emisji bankowych papierów wartościowych do kwoty 5.000.000.000 PLN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. dotyczącego otwarcia Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych Alior Banku S.A., Zarząd Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy Banku („Prospekt”) sporządzony w związku z:
1.ustanowionym przez Bank programem emisji bankowych papierów wartościowych („BPW”), w ramach którego maksymalne zadłużenie Banku z tytułu wyemitowanych i niewykupionych BPW nie może być wyższe niż 5.000.000.000 PLN i zamiarem prowadzenia ofert publicznych BPW na terytorium Polski; oraz
2.w przypadku wybranych przez Bank serii BPW, zamiarem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wybrane serie BPW, które będą przedmiotem oferty publicznej prowadzonej przez Bank na podstawie Prospektu, mogą stanowić zobowiązania Banku, które zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku.

Bank może podjąć decyzję o nieubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym niektórych serii BPW. Informacja o tym, czy BPW danej serii będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym będzie zawarta w ostatecznych warunkach dla tej serii BPW.

Jednostkowa wartość nominalna każdego BPW będzie wynosiła co najmniej 100 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie ustalonej według kursu średniego opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu emisji danej serii BPW. Wartość nominalna jednego BPW oraz ostateczna, maksymalna liczba BPW oferowanych w danej serii zostanie wskazana w ostatecznych warunkach dotyczących tej serii BPW.

Prospekt zostanie opublikowany w dniu 26 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej Banku www.aliorbank.pl.
Załączniki
Plik Opis
Raport_biezacy_20_2022.pdfRaport_biezacy_20_2022.pdf Raport biezacy 20/2022
Current_report_20_2022.pdfCurrent_report_20_2022.pdf Current report 20/2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Approval of the base prospectus relating to up to PLN 5,000,000,000 bank
securities issue program

Company: Alior Bank S.A.


Current report No.: 20/2022


Date: 25 August 2022


Legal basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation (MAR) – inside
information


Content of the report: Further to current report No. 30/2019 dated 30
August 2019 on opening of the Second Issue Program of Bank Securities of
Alior Bank S.A. the Management Board of Alior Bank S.A. with its
registered office in Warsaw (the “Bank”) informs that on 24 August 2022
the Polish Financial Supervision Authority Bank's approved the Bank’s
base prospectus (the “Prospectus”) drawn up in connection with:


1.the bank securities issue program that the Bank established (the “Bank
Securities”) where the Bank’s maximum indebtedness under the issued and
outstanding Bank Securities shall not exceed PLN 5,000,000,000 and the
Bank’s intention to carry out the public offerings of the Bank
Securities in the territory of the Republic of Poland; and


2.in the case of certain series of the Bank Securities that the Bank may
select, the Bank’s intention to ask for submission and introduction
thereof to trading on a regulated market operated by Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (Warsaw Stock Exchange).


The selected series of the Bank Securities that will be offered in a
public offering carried out by the Bank under the Prospectus may be the
Bank’s liabilities that under Art. 97a.1.2 of the Act on the Banking
Guarantee Fund, the Deposit Guarantee Scheme and Resolution dated 10
June 2016 will be the Bank’s eligible liabilities.


The Bank may decide not to ask for submission and introduction of
certain series of the Bank Securities to trading on a regulated market.
Information whether the Bank will ask for submission and introduction of
the given series of the Bank Securities to trading on a regulated market
will be included in the final terms for such series of the Bank
Securities.


The denomination per unit of each of the Bank Securities will be at
least PLN 100 or its equivalent in any other currency calculated at the
average exchange rate of such currency the National Bank of Poland will
publish on the issue date of the given series of the Bank Securities.
The nominal value of one Bank Security and the final maximum amount of
the Bank Securities offered in the given series will be specified in the
final terms for such series of the Bank Securities.


The Prospectus will be published on 26 August 2022 on the Bank’s
website: www.aliorbank.pl.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-25 Jacek Polańczyk Wiceprezes Zarządu
2022-08-25 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki