REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Alior Banku S.A.

2022-12-27 16:54
publikacja
2022-12-27 16:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-27
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Alior Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2022 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) zalecenie utrzymywania zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych, na poziomie 0,15 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe oraz o wymóg połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I.

Zalecenie KNF wydano w związku z procesem oceny nadzorczej Banku, w którym wrażliwość Banku na ewentualną materializację scenariuszy stresowych wpływających na poziom funduszy własnych oraz ekspozycji na ryzyko oceniono jako niską.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Recommendation of the Polish Financial Supervision Authority regarding
the additional capital requirement for Alior Bank S.A.


The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") hereby informs about
receiving on December 27th, 2022 from the Polish Financial Supervision
Authority ("PFSA") a recommendation to the Bank for maintaing own funds
on an individual and consolidated basis to cover the capital add-on at
0.15 p.p. as to absorb potential losses resulting from occurrence of
stress conditions over the value of the total capital ratio referred to
in Article 92.1c of Regulation No. 575/2013, increased by the additional
own funds requirement referred to in Article 138.2.2 of the Banking Law
Act and the combined buffer requirement referred to in Article 55.4 of
the Act on macroprudential supervision. The capital add-on should be
made up of the Tier 1 capital only.


The PFSA's recommendation was issued in connection with the Bank's
supervisory assessment process, in which the Bank's sensitivity to the
possible materialization of stress scenarios affecting the level of own
funds and risk exposure was assessed as low.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-27 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2022-12-27 Tomasz Miklas Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki