REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Zakończenie subskrypcji obligacji serii M – uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.

2023-09-05 18:25
publikacja
2023-09-05 18:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-05
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji obligacji serii M – uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o ostatecznej wysokości łącznych kosztów związanych z przeprowadzeniem subskrypcji obligacji serii M („Obligacje”), informację o metodzie rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku oraz informację o średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jedną Obligację:

1. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty:
Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji, z uwzględnieniem kosztów usług doradztwa prawnego, wyniosły 10,92 tys. PLN brutto.

b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie:
Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji Emitent nie zawarł umów o subemisję.

c. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
Łączne koszty sporządzenia prospektu emisyjnego (wraz z późniejszymi suplementami), z uwzględnieniem kosztów doradztwa prawnego oraz kosztami opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego wyniosły 138,82 tys. PLN brutto.

d. promocji oferty:
Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji Emitent nie poniósł kosztów związanych z promocją oferty.
Łącznie, wymienione powyżej koszty emisji Obligacji wyniosły 149,75 tys. PLN brutto.

2. Metoda rozliczenia ww. kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:
Koszty związane z pracami nad przygotowaniem i aktualizowaniem prospektu emisyjnego oraz pozostałe poniesione koszty dotyczące subskrypcji Obligacji zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat Banku.

3. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację objętą subskrypcją obliczony jako iloraz: (i) łącznych kosztów emisji Obligacji oraz (ii) łącznej liczby Obligacji, wyniósł 149,75 PLN brutto.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Completion of the subscription of series M bonds – supplement to current
report no. 14/2023 of June 5, 2023


In reference to the Current Report No. 14/2023 of June 5, 2023 the
Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank", “Issuer”), announces to the
public an information on the final amount of total costs related to the
subscription of series M bonds ("Bonds"), information on the method of
settling these costs in the accounting books and the method of their
recognition in the Bank's financial statements and information on the
average cost subscription per one Bond:


1. The amount of total costs that have been included in the costs of the
Bond issue, with an indication of the amount of costs by their title,
split into costs:


a. preparation and execution of the offer:


The costs of preparing and conducting the Bond offer, including the
costs of legal advisory services, amounted to PLN 10.92 thousand gross.


b. remuneration of underwriters, for each separately:


Not applicable. With respect to the issue of the Bonds, the Issuer did
not conclude underwriting agreements.


c. preparation of the issue prospectus, including consulting costs:


The total costs of preparing the issue prospectus (including subsequent
supplements), including the costs of legal advice and the costs of fees
paid to the Polish Financial Supervision Authority, amounted to PLN
138.82 thousand gross.


d. offer promotion:


Not applicable. With respect to the issue of the Bonds, the Issuer did
not incur any costs related to the promotion of the offer.


The total costs of the Bond issue listed above amounted to PLN 149.75
thousand gross.


2. The method of settlement of the above-mentioned costs in the
accounting books and the method of their recognition in the Bank's
financial statements:


The costs related to the preparation and updating of the prospectus and
other costs related to the subscription of the Bonds were recognized on
a one-off basis in the Bank's profit and loss account.


3. Average subscription cost per Bond:


The average cost of the subscription per one Bond covered by the
subscription, calculated as the quotient of: (i) the total cost of the
Bond issue and (ii) the total number of Bonds, amounted to PLN 149.75
gross.

Legal basis: § 16 para 1 of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29th, 2018, on current and periodic information published by
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-05 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2023-09-05 Tomasz Miklas Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki