REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Zakończenie obrotu obligacjami serii C w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst

2019-10-22 16:46
publikacja
2019-10-22 16:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-22
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zakończenie obrotu obligacjami serii C w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 33/2019 i 33k/2019 z dnia 4 października 2019 r. Zarząd Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, iż w dniu 22 października 2019 r. Bank otrzymał od Zespołu Emitentów i Uczestników BondSpot S.A. informację nr BS/DO/W/1837/2019 o zakończeniu obrotu obligacjami serii C oznaczonymi kodem ISIN PLMRTMB00034 (nazwa skrócona Catalyst: ALR1022) w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A. oraz o zaprzestaniu przez BondSpot S.A. publikacji informacji o notowaniu tych obligacji począwszy od dnia 25 października 2019 r.

Powyższa informacja przekazana została w związku z poinformowaniem BondSpot S.A. przez Bank o dokonaniu przedterminowego wykupu i umorzeniu wszystkich obligacji na okaziciela serii C oznaczonych kodem ISIN PLMRTMB00034 w łącznej liczbie 8.000 sztuk.

Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Completion of trading in C series bonds in the Alternative Trading
System on Catalyst


With reference to current reports no. 33/2019 and 33k/2019 of October
4th, 2019, the Management Board of Alior Bank S.A. with its registered
office in Warsaw ("the Bank") informs that on October 22nd, 2019, the
Bank received from the Team of Issuers and Participants of BondSpot S.A.
information no. BS/DO/W/1837/2019 about the completion of trading in C
series bonds designated with the ISIN code PLMRTMB00034 (Catalyst short
name: ALR1022) in the Alternative Trading System on Catalyst operated by
BondSpot S.A. and on the cessation of BondSpot S.A. publication of
information on listing these bonds starting from October 25th, 2019.


The above information was provided in connection with informing BondSpot
S.A. by the Bank on early redemption and remission of all C series
bearer bonds designated with the ISIN code PLMRTMB00034 in the total
number of 8,000.


Legal basis: § 17 Section 1 Point 6 of the Regulation of the Ministry of
Finance of March 29th, 2018, on current and periodic information
published by issuers of securities and conditions for recognizing as
equivalent information required by the law of a non-member state
(Journal of Laws 2018 Item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-22 Krzysztof Bachta Prezes Zarządu
2019-10-22 Tomasz Biłous Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki