67,30 zł
0,30% 0,20 zł
Alior Bank SA (ALR)

Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 89 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-22
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Warunkowa rejestracja akcji w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o Uchwale Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr 903/17 z dnia 22 grudnia 2017 r., w której KDPW postanowił przyjąć do depozytu 15 217 (piętnaście tysięcy dwieście siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D i E Banku o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 28/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2012 r. oraz oznaczyć je kodem PLALIOR00045, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Banku oznaczone tym kodem przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany.
Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii D i E Banku w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia przekazania do KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLALIOR00045, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna:
§ 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Conditional registration of shares in NDS


Company: Alior Bank S.A.Current report no.: 89/2017Date:
December 22nd, 2017Legal basis: Article 56 Section 1 Item 2 of the
Act on offerings – current and periodical informationContent
of the report:The Management Board of Alior Bank S.A. (the „Bank”,
„Issuer”) hereby informs that today it has received information on
Resolution of the Management Board of the National Depository for
Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) (the „NDS”) no
903/17 issued on December 22nd, 2017, in which NDS resolved to accept
for deposit 15 217 (fifteen thousand two hundred and seventeen) ordinary
series D and E bearer shares in the Bank with the nominal value of PLN
10 (ten) each, issued under conditional capital increase based on the
resolution no 28/2012 of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders of Alior Bank S.A. of 19 October 2012 and to assign code
PLALIOR00045 thereto, on the condition that the entity operating the
regulated market makes the decision to introduce such shares to trading
on the regulated market, on which the Bank’s other shares assigned with
this code are traded.Registration of the ordinary Series D and E
bearer shares of the Bank in the deposit of National Depository for
Securities will take within three days from the NDS’s receipt of
documents which confirm that a decision has been made by an entity
operating the regulated market, to introduce the shares to trading on
the regulated market, on which the Issuer’s other shares assigned with
PLALIOR00045 code has been introduced.


Legal basis:§34 section 1 item 1 of the Regulation of the Minister
of Finance of 19 February 2009 concerning current and periodical
information published by issuers of securities and terms of recognizing
as equivalent information required by laws of a non-Member State
(Journal of Laws No. 33 item 259, as amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-22 Piotr Bystrzanowski Dyrektor IR
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl