67,65 zł
0,82% 0,55 zł
Alior Bank SA (ALR)

Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Statut_Banku_tekst_jednolity__06.02.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Bank_Statute_06.02.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-06
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 lutego 2018 r. złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz wydał postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w wyniku należytego opłacenia i objęcia przez inwestorów 15 217 (słownie: piętnaście tysięcy dwieście siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D i E, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:
• 10 905 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset pięć) akcji serii D;
• 4 312 (słownie: cztery tysiące trzysta dwanaście) akcji serii E
emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 28/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.

Tym samym wysokość objętego i opłaconego kapitału zakładowego Spółki wynosi 1.292.788.410 zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziesięć złotych).
W związku z powyższym dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego Spółki, po jego podwyższeniu w drodze emisji nowych akcji serii D i E zmianie uległ § 9 Statutu Banku.

Zarząd Banku ustalił tekst jednolity Statutu, uwzględniający nadanie nowego brzmienia § 9 Statutu w zakresie aktualnej wysokości objętego kapitału zakładowego Banku.

O rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy Zarząd Banku poinformuje odrębnym raportem bieżącym, po powzięciu informacji o zaistnieniu takich okoliczności.

Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści § 9 ust. 1 Statutu Banku:
Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Banku:
„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.292.636.240 (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści) złotych i jest podzielony na 129.263.624 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:
1) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A;
2) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii B;
3) 12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C;
4) 6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G;
5) 413.480 (słownie: czterysta trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii D;
6) 2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii H;
7) 56.550.249 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych serii I;
8) 51 (słownie: pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych serii J;
9) 2.785 (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii E; oraz
10) 300 (słownie: trzysta) akcji zwykłych serii F.”

Nowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Banku:
„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.292.788.410 (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziesięć) złotych i jest podzielony na 129.278.841 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:
1) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A;
2) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii B;
3) 12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C;
4) 6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G;
5) 424.385 (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii D;
6) 2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii H;
7) 56.550.249 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych serii I;
8) 51 (słownie: pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych serii J;
9) 7.097 (słownie: siedem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych serii E; oraz
10) 300 (słownie: trzysta) akcji zwykłych serii F.”

Tekst jednolity Statutu Banku stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.
Załączniki
Plik Opis
Statut Banku_tekst_jednolity 06.02.2018.pdfStatut Banku_tekst_jednolity 06.02.2018.pdf Tekst jednolity Statutu Alior Banku S.A.
Bank Statute 06.02.2018.pdfBank Statute 06.02.2018.pdf Consolidated text of Alior Bank's statute

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Alior Bank S.A. (the „Bank”, the “Company”)
hereby announces that on February 6, 2018, issued a statement on amount
of the share capital and made a decision on determining the amount of
the share capital as a result of a proper payment and acquisition by
investors of 15,217 (fifteen thousand two hundred and seventeen)
ordinary series D and E shares, with a nominal value of PLN 10 (ten
zloty) each, including:


• 10,905 (ten thousand nine hundred and five) series D shares;


• 4,312 (four thousand three hundred and twelve) series E shares;


issued on the basis of Resolution no 28/2012 of the Extraordinary
General Meeting on 19 October 2012 on conditional share capital increase
of the Bank and subscription warrants.


Thereby the amount of the called-up and paid-in share capital of the
Company amounts to PLN 1,292,788,410 (one billion, two hundred and
ninety two million, seven hundred and eighty eight thousand, four
hundred and ten zlotys).


As a result of the aforementioned determination of the Company’s share
capital after its increase by way of issuing new series D and E shares,
§ 9 of the Company’s statute was amended.


The Bank’s Management Board determined a consolidated text of the Bank’s
Statute, considering a new text of § 9 of the Bank’s Statute in scope of
actual amount of the share capital of the Bank.


The Management Board will inform of the registration of the amendments
to the Bank’s statute by the registry court with a separate current
report, following the receipt of information about the circumstances
having occurred.


The Management Board informs below of the amendments made within a text
of § 9 of the Bank’s statute:


The previous wording of § 9 section 1 of the Bank’s statute was as
follows:


„The share capital of the Bank is PLN 1,292,636,240 (one billion, two
hundred ninety two million, six hundred thirty six thousand and two
hundred fourty) and is divided into 129,263,624 (one hundred twenty nine
million, two hundred sixty three thousand and six hundred twenty four)
ordinary shares with a nominal value of PLN 10 (ten zloty) each,
including:


1) 50,000,000 (fifty million) ordinary series A shares;


2) 1,250,000 (one million, two hundred and fifty thousand) ordinary
series B shares;


3) 12,332,965 (twelve million, three hundred and thirty two thousand,
nine hundred and sixty five) ordinary series C shares;


4) 6,358,296 (six million, three hundred fifty eight thousand, two
hundred and ninety six) ordinary series G shares;


5) 413,480 (four hundred thirteen thousand, four hundred and eighty)
ordinary series D shares;


6) 2,355,498 (two million, three hundred fifty five thousand, four
hundred and ninety eight) ordinary series H shares;


7) 56,550,249 (fifty six million, five hundred fifty thousand, two
hundred and fourty nine) ordinary series I shares;


8) 51 (fifty one) ordinary series J shares;


9) 2,785 (two thousand seven hundred and eighty five) ordinary series E
shares; and


10) 300 (three hundred) ordinary series F shares.”


The amended wording of § 9 section 1 of the Bank’s statute is as follows:


„The share capital of the Bank is PLN 1,292,788,410 (one billion, two
hundred and ninety-two million, seven hundred and eighty eight thousand,
four hundred and ten zlotys) and is divided into 129,278,841 (one
hundred twenty nine million two hundred seventy eight thousand eight
hundred forty one) ordinary shares with a nominal value of PLN 10 (ten
zloty) each, including:


1) 50,000,000 (fifty million) ordinary series A shares;


2) 1,250,000 (one million, two hundred and fifty thousand) ordinary
series B shares;


3) 12,332,965 (twelve million, three hundred and thirty two thousand,
nine hundred and sixty five) ordinary series C shares;


4) 6,358,296 (six million, three hundred fifty eight thousand, two
hundred and ninety six) ordinary series G shares;


5) 424,385 (four hundred twenty four thousand three hundred eighty five)
ordinary series D shares;


6) 2,355,498 (two million, three hundred fifty five thousand, four
hundred and ninety eight) ordinary series H shares;


7) 56,550,249 (fifty six million, five hundred fifty thousand, two
hundred and fourty nine) ordinary series I shares;


8) 51 (fifty one) ordinary series J shares;


9) 7,097 (seven thousand and ninety seven) ordinary series E shares; and


10) 300 (three hundred) ordinary series F shares.”


Consolidated text of the statute is presented in the attachment to this
report.


Legal basis: § 38 (1) (2) of the Regulation of the Minister of Finance
of 19 February 2009 on current and periodic information disclosed by
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws
No. 33, item 259, as amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-06 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Wyzeruj prowizję w pożyczce online. 0% prowizji. 100% online. RRSO 17,70%
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl