26,6600 zł
-1,48% -0,4000 zł
Alior Bank SA (ALR)

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-15
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz. 757) („Rozporządzenie"), przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

• 28 lutego 2020 r. – jednostkowy raport roczny Banku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.,
• 29 kwietnia 2020 r. – skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za I kw. 2020 r.,
• 6 sierpnia 2020 r. – skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.,
• 4 listopada 2020 r. – skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za III kw. 2020 r.

Zarząd Banku oświadcza, że:
- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.,
- zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej,
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Dates for submitting periodical reports in the financial year 2020

The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”) acting pursuant to
§ 80 (1) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th,
2018 concerning current and periodical information published by issuers
of securities and terms of recognizing as equivalent information
required by laws of a non-Member State (Journal of Laws 2018 item 757)
(„Regulation”), hereby publicly announces the dates for submitting
periodical reports in the financial year 2020:


• February 28th, 2020 – Separate Annual Report of the Bank for the year
ended December 31st, 2019 and Consolidated Annual Report of the Bank’s
Capital Group for the year ended December 31st, 2019;


• April 29th, 2020 – Consolidated Quarterly Report of the Bank’s Capital
Group for Q1 2020;


• August 6th, 2020 – Consolidated Semi-Annual Report with semi-annual
condensed separate financial statements for the period from January 1st,
2020 to June 30th, 2020;


• November 4th, 2020 – Consolidated Quarterly Report of the Bank’s
Capital Group for Q3 2020.

The Management Board of the Bank hereby states that:


- in accordance with § 79 (2) of the Regulation the Bank will not submit
the separate quarterly report and the consolidated quarterly report for
Q4 of 2019 and Q2 of 2020;


- in accordance with § 62 (1) of the Regulation the Bank will not submit
separate quarterly reports, and consolidated quarterly reports will
contain quarterly financial information of the Parent Company;


- consolidated semi-annual report for HY2020 will contain half-year
condensed separate financial statements based on, in the scope and in
accordance with the § 62 (3) and (5) of the Regulation.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-15 Krzysztof Bachta Prezes Zarządu
2020-01-15 Tomasz Biłous Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.