REKLAMA
RPP

ALIOR BANK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

2022-11-07 18:56
publikacja
2022-11-07 18:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-07
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:
• 3 marca 2023 r. - jednostkowy raport roczny Banku za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.,
• 26 kwietnia 2023 r. - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za I kwartał 2023 r.,
• 2 sierpnia 2023 r. - skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku za I półrocze 2023 r.,
• 26 października 2023 r. - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za III kwartał 2023 r.

Zarząd Banku oświadcza, że:
• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r.,
• zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej,
• skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Dates of publication of periodic reports in 2023


The Management Board of Alior Bank S.A. („Bank”) hereby publishes the
dates of periodic reports in 2023:


• March 3rd, 2023 – Separate Annual Report of the Bank for the year
ended December 31st, 2022 and Consolidated Annual Report of the Bank’s
Capital Group for the year ended December 31st, 2022,


• April 26th, 2023 - Consolidated Quarterly Report of the Bank’s Capital
Group for Q1 of 2023;


• August 2nd, 2023 - Consolidated Semi-Annual Report for H1 of 2023,


• October 26th, 2023 - Consolidated Quarterly Report of the Bank’s
Capital Group for Q3 of 2023.


The Management Board of the Bank hereby states that:


• in accordance with § 79 (2) of the Regulation the Bank will not submit
the separate quarterly report for Q4 of 2022 and the consolidated
quarterly report for Q2 of 2023;


• in accordance with § 62 (1) of the Regulation the Bank will not submit
separate quarterly reports and consolidated quarterly reports will
contain quarterly financial information of the Parent Company;


• consolidated semi-annual report for H1 of 2023 will contain
semi-annual condensed separate financial statements based on, in the
scope and in accordance with the § 62 (3) and (5) of the Regulation.

Legal basis: § 80 (1) of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29th, 2018, on current and periodic information published by
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-07 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2022-11-07 Tomasz Miklas Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki