REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ALIOR BANK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

2021-12-06 21:58
publikacja
2021-12-06 21:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-06
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

• 2 marca 2022 r. - jednostkowy raport roczny Banku za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.,
• 27 kwietnia 2022 r. - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za I kwartał 2022 r.,
• 3 sierpnia 2022 r. - skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku za I półrocze 2022 r.,
• 4 listopada 2022 r. - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za III kwartał 2022 r.

Zarząd Banku oświadcza, że:
• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r.,
• zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej,
• skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Dates of publication of periodic reports in 2022


The Management Board of Alior Bank S.A. („Bank”) hereby publishes the
dates of periodic reports in 2022:


• March 2nd, 2022 – Separate Annual Report of the Bank for the year
ended December 31st, 2021 and Consolidated Annual Report of the Bank’s
Capital Group for the year ended December 31st, 2021,


• April 27th, 2022 - Consolidated Quarterly Report of the Bank’s Capital
Group for Q1 of 2022;


• August 3rd, 2022 - Consolidated Semi-Annual Report for H1 of 2022,


• November 4th, 2022 - Consolidated Quarterly Report of the Bank’s
Capital Group for Q3 of 2022.


The Management Board of the Bank hereby states that:


• in accordance with § 79 (2) of the Regulation the Bank will not submit
the separate quarterly report for Q4 of 2021 and the consolidated
quarterly report for Q2 of 2022;


• in accordance with § 62 (1) of the Regulation the Bank will not submit
separate quarterly reports and consolidated quarterly reports will
contain quarterly financial information of the Parent Company;


• consolidated semi-annual report for H1 of 2022 will contain
semi-annual condensed separate financial statements based on, in the
scope and in accordance with the § 62 (3) and (5) of the Regulation.

Legal basis: § 80 (1) of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29th, 2018, on current and periodic information published by
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-06 Maciej Brzozowski Wiceprezes Zarządu
2021-12-06 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki