REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

2020-12-22 16:38
publikacja
2020-12-22 16:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-22
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021:
­26 lutego 2021 r. - jednostkowy raport roczny Banku za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.,
­28 kwietnia 2021 r. - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za I kwartał 2021 r.,
­4 sierpnia 2021 r. - skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku za I półrocze 2021 r.,
­27 października 2021 r. - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za III kwartał 2021 r.

Zarząd Banku oświadcza, że:
­zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.,
­zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej,
­skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Dates of publication of periodic reports in 2021


Alior Bank S.A. with its registered office in Warsaw ("Bank"), publishes
the dates of periodic reports in 2021:


February 26th, 2021 – Separate Annual Report of the Bank for the year
ended December 31st, 2020 and Consolidated Annual Report of the Bank’s
Capital Group for the year ended December 31st, 2020,


April 28th, 2021 - Consolidated Quarterly Report of the Bank’s Capital
Group for Q1 of 2021;


August 4th, 2021 - Consolidated Semi-Annual Report for H1 of 2021,


October 27th, 2021 - Consolidated Quarterly Report of the Bank’s Capital
Group for Q3 of 2020.


The Management Board of the Bank hereby states that:


in accordance with § 79 (2) of the Regulation the Bank will not submit
the separate quarterly report for Q4 of 2020 and the consolidated
quarterly report for Q2 of 2021;


in accordance with § 62 (1) of the Regulation the Bank will not submit
separate quarterly reports and consolidated quarterly reports will
contain quarterly financial information of the Parent Company;


consolidated semi-annual report for H1 of 2021 will contain semi-annual
condensed separate financial statements based on, in the scope and in
accordance with the § 62 (3) and (5) of the Regulation.

Legal basic: § 80 para 1 of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers
of securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-22 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
2020-12-22 Seweryn Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki