REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A.

2023-11-17 15:47
publikacja
2023-11-17 15:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-17
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 listopada 2023 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia przez Bank emisji obligacji, z których zobowiązania Banku będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne, o których mowa w art. 97a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji , oraz zobowiązania należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe („Obligacje”).

Proces budowy księgi popytu przeprowadzony zostanie wyłącznie z udziałem inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące:
1. Maksymalna łączna wartość nominalna emisji Obligacji wyniesie do 250.000.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), przy czym Zarząd Banku może, po przeanalizowaniu zgłoszonego popytu na Obligacje, zdecydować o zmianie łącznej wartości nominalnej emisji.
2. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
3. Obligacje nie będą zabezpieczone.
4. Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach.
5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Dokładne parametry oprocentowania Obligacji zostaną ustalone w procesie budowy księgi popytu.
6. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Rozważany termin emisji Obligacji to grudzień 2023 r. z zastrzeżeniem, że Bank podejmie decyzję o emisji Obligacji oraz ich parametrach po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych Bank może również podjąć decyzję o odstąpieniu od emisji Obligacji.
8. Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wartość emisji Obligacji zostaną ustalone przez Zarząd Banku w terminie późniejszym z uwzględnieniem wyników procesu budowy księgi popytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Initiation of the book building process in connection with the intention
to issue bonds by Alior Bank S.A.


The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank", "Issuer") informs that
on November 17, 2023, it adopted a resolution to consent to initiate the
book building process in connection with the Bank's intention to issue
bonds, whose liabilities will constitute eligible liabilities of the
Bank referred to in Article 97a Section 1 Point 2 of the Act of June 10,
2016, on the Bank Fund Guarantee, deposit guarantee scheme, and
resolution and obligations belonging to the sixth category referred to
in Article 440 Section 2 Point 6) of the Act of February 28, 2003,
Bankruptcy Law ("Bonds").


The book building process will be carried out exclusively with the
participation of qualified investors within the meaning of Article 2(e)
of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the
Council of June 14, 2017, on the prospectus to be published when
securities are offered to the public or admitted to trading on a
regulated market and repealing Directive 2003/71/EC.


The Bonds will be issued in a public offering in accordance with Article
33 Point 1 of the Act of January 15, 2015, on bonds.


The basic parameters of the issue under consideration are as follows:


1. The maximum total nominal value of the Bonds issue will up to PLN
250,000,000.00 (in words: two hundred and fifty million zlotys),
however, the Bank’s Management Board may decide to change the total
nominal value of the Bonds issue after analyzing the demand for the
Bonds reported during the preparation of the book.


2. The nominal value of one Bond will amount to PLN 500,000.00 (in
words: five hundred thousand zlotys).


3. The Bonds will not be secured.


4. The Bonds may be issued in one or several series.


5. The bonds will bear interest at a variable interest rate. The exact
parameters of the interest rate on the Bonds will be determined during
the book building process.


6. The Bank will apply for the introduction of the Bonds to the
alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange.


7. The considered date of the Bonds issue is December 2023, with the
qualification that the Bank will decide on the issue of the Bonds and
their parameters after analyzing market conditions. After analyzing
market conditions, the Bank may also decide to withdraw from the issue
of the Bonds.


8. Detailed terms and conditions of the issue and the exact value of the
Bonds issue will be determined by the Bank's Management Board at a later
date, taking into account the results of the book building process.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-17 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2023-11-17 Tomasz Miklas Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki