REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Alior Banku S.A.

2021-07-05 15:06
publikacja
2021-07-05 15:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwala_32_2021_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_Alior_Bank_01.07.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolution_32_2021_AGM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Association_Alior_Bank_01.07.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Alior Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 1 lipca 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Banku, przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 28 maja 2021 r. w uchwale nr: 32/2021.
Treść przedmiotowej uchwały oraz tekst jednolity Statutu Banku stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Uchwala_32_2021_ZWZ.pdfUchwala_32_2021_ZWZ.pdf Uchwała nr 32/2021 ZWZ Banku
Statut Alior Bank 01.07.2021.pdfStatut Alior Bank 01.07.2021.pdf Tekst jednolity Statutu Banku
Resolution_32_2021_AGM.pdfResolution_32_2021_AGM.pdf Resolution no. 32/2021 of the AGM
Articles of Association Alior Bank 01.07.2021.pdfArticles of Association Alior Bank 01.07.2021.pdf Consolidated text of the Articles of Association of the Bank

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Registration of the amendment to the Articles of Association of Alior
Bank S.A.

Content of the report: The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank")
hereby informs that today received information on registration on July
1st, 2021 by the District Court for the Capital City of Warsaw in
Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register the
amendment to the Bank's Articles of Association, adopted by the Annual
General Meeting of the Bank on May 28th, 2021 under resolution No.
32/2021.


The content of the resolution and the consolidated text of the Articles
of Association of the Bank is presented in attachments to this report.

Legal basis: § 5 para 1 of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers
of securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-05 Seweryn Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
2021-07-05 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki