REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Rejestracja zmian Statutu Alior Banku S.A.

2022-12-21 17:12
publikacja
2022-12-21 17:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwala_ZWZ_34_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_Alior_Bank_S.A._20.12.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolution_AGM_34_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Association_Alior_Bank_S.A._20.12.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-21
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Alior Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o rejestracji w dniu 20 grudnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 31 maja 2022 r. w uchwale nr: 34/2022 („Uchwała”).

Treść Uchwały oraz tekst jednolity Statutu Banku uwzgledniający zmiany w niej przyjęte stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Uchwała ZWZ 34_2022.pdfUchwała ZWZ 34_2022.pdf Uchwała ZWZ_Alior Bank
Statut Alior Bank S.A. 20.12.2022.pdfStatut Alior Bank S.A. 20.12.2022.pdf Statut Alior Banku
Resolution AGM 34_2022.pdfResolution AGM 34_2022.pdf Resolution_AGM_Alior Bank
Articles of Association Alior Bank S.A. 20.12.2022.pdfArticles of Association Alior Bank S.A. 20.12.2022.pdf Articles of Association_Alior Bank

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Registration of the amendments to the Articles of Association of Alior
Bank S.A.


The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") hereby informs on
registration on December 20th, 2022 by the District Court for the
Capital City of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the
National Court Register the amendments to the Bank's Articles of
Association, adopted by the Annual General Meeting of the Bank on May
31st, 2022 under resolution No. 34/2022 (“Resolution”).


The content of the Resolution and the consolidated text of the Bank’s
Articles of Association including the amendments adopted therein, are
presented in attachments to this report.


Legal basis: § 5 para 1 of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers
of securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-21 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2022-12-21 Tomasz Miklas Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki