REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Rejestracja zmian Statutu Alior Banku S.A.

2021-10-25 14:12
publikacja
2021-10-25 14:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwala_ZWZ_33_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_Alior_Bank_25.10.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolution_AGM_33_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Association_Alior_Bank_25.10.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-25
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Alior Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o rejestracji w dniu 25 października 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 28 maja 2021 r. w uchwale nr: 33/2021 („Uchwała”).

Treść Uchwały oraz tekst jednolity Statutu Banku uwzgledniający zmiany w niej przyjęte stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Uchwala_ZWZ_33_2021.pdfUchwala_ZWZ_33_2021.pdf Uchwała ZWZ 33_2021
Statut_Alior_Bank_25.10.2021.pdfStatut_Alior_Bank_25.10.2021.pdf Statut Alior Bank S.A.
Resolution_AGM_33_2021.pdfResolution_AGM_33_2021.pdf Resolution AGM 33_2021
Articles of Association Alior Bank 25.10.2021.pdfArticles of Association Alior Bank 25.10.2021.pdf Articles of Association_Alior Bank S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Registration of the amendments to the Articles of Association of Alior
Bank S.A.

The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") hereby informs on
registration on October 25th, 2021 by the District Court for the Capital
City of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court
Register the amendments to the Bank's Articles of Association, adopted
by the Annual General Meeting of the Bank on May 28th, 2021 under
resolution No. 33/2021 (“Resolution”).


The content of the Resolution and the consolidated text of the Bank’s
Articles of Association including the amendments adopted therein, are
presented in attachments to this report.

Legal basis: § 5 para 1 of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers
of securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-25 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2021-10-25 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki