21,0000 zł
-13,22% -3,2000 zł
Alior Bank SA (ALR)

Rejestracja zmian Statutu Alior Bank S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_Alior_Banku_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles-of-association-of-Alior-Bank.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-21
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o powzięciu informacji o rejestracji w dniu 18 października 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, przyjętych uchwałami nr 33/2019 i 34/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 28 czerwca 2019 r.

W Statucie Alior Bank Spółka Akcyjna wprowadza się następujące zmiany:

w § 18 po ust. 4 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:
„5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej wskazywany przez spółkę z udziałem Skarbu Państwa, która pozostaje w stosunku do Banku przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów powinien spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje niezwłoczne działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w Statucie.
7. Obowiązku, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się do Członków Rady Nadzorczej wskazanych przez podmiot inny niż spółka z udziałem Skarbu Państwa, która pozostaje w stosunku do Banku przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.”

w § 23 w ust. 2 po pkt. 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:
„3b) rozpatrzenie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”

w § 26 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

Na dokonanie zmian Bank uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Treść tekstu jednolitego Statutu Alior Banku S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Statut Alior_Banku_tekst_jednolity.pdfStatut Alior_Banku_tekst_jednolity.pdf Statut Alior Bank S.A.
Articles-of-association-of-Alior-Bank.pdfArticles-of-association-of-Alior-Bank.pdf Articles of Association of Alior Bank S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Registration of the amendments to the Articles of Association of Alior
Bank S.A.


With reference to current report No. 21/2019 dated on June 28th, 2019
the Management Board of Alior Bank S.A. (“the Bank”) hereby informs
about the registration, on October 18th, 2019, by the District Court for
the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the
National Court Register, the amendments to the Bank's Articles of
Association, adopted by resolutions No. 33/2019 and 34/2019 of the
Annual General Meeting of the Bank on June 28th, 2019.


The following modifications are being made to the Articles of
Association of Alior Bank S.A.:


in Article 18 after the par. 4 subpar. 5, 6 and 7 are inserted with the
following wording:


“5. A candidate Supervisory Board member, appointed by a company with a
State Treasury shareholding which remains, in its relations with the
Bank, a dominant entrepreneur in the meaning of Article 4(3) of the Act
on competition and consumer protection dated 16 February 2007, should
meet the requirements set forth in Article 19(1-3) and (5) of the Act on
managing state property dated 16 December 2016.


6. The General Meeting takes immediate actions aimed at a dismissal of a
Supervisory Board Member who does not meet the requirements set forth in
the Articles of Association.


7. The obligation referred to in item 6 shall not apply to Supervisory
Board members appointed by a company other than a company with a State
Treasury shareholding which remains, in its relations with the Bank, a
dominant entrepreneur in the meaning of Article 4(3) of the Act on
competition and consumer protection dated 16 February 2007.”;


in Article 23, par. 2 following subpar.: 3a subpar. 3b is inserted with
the following wording:


“3b) consideration of the report on the application of good practices
referred to in Article 7. par. 3 of the Act on the management of state
property,”;


in Article 26, after par. 1a, par. 1b is inserted with the following
wording:


“1b. the Management Board draws up and submits to the Supervisory Board
the report on the application of good practices referred to in Article
7. par. 3 of the Act on the management of state property,”.


Bank obtained the consent of the Polish Financial Supervision Authority
to these amendments.


The content of the consolidated text of the Bank's Articles of
Association is presented in the attachment to this report.


Legal basis: § 5 item 1 of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29th, 2018 concerning current and periodical information published
by issuers of securities and terms of recognizing as equivalent
information required by laws of a Non-member State (Journal of Laws 2018
item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-21 Krzysztof Bachta Prezes Zarządu
2019-10-21 Tomasz Biłous Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.