REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.

2021-12-01 17:12
publikacja
2021-12-01 17:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-01
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zwołane na dzień 1 grudnia 2021 r., zgodnie z uchwałą nr 3/2021 oraz uchwałą nr 4/2021 powołało w skład Rady Nadzorczej Banku:

1. Panią Małgorzatę Erlich – Smurzyńską,
2. Pana Pawła Wojciecha Knopa.

Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.

Pani Małgorzata Erlich - Smurzyńska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Ukończyła studia z obszaru zarządzania i biznesu (MBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration. Pani Małgorzata Erlich-Smurzyńska pełni obecnie funkcję Dyrektora Biura Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością w PKN Orlen S.A., gdzie zarządza pracą działu kontroli finansowej, zarządzania ryzykiem regulacyjnym, zarządzania zgodnością (compliance), systemów zarządzania, zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz przedstawicielstwem PKN Orlen S.A. w Brukseli. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej w sektorze bankowym w tym w 2 spółkach w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A, w tym członka Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Aktualnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce z Grupy Kapitałowej Orlen – Orlen Oil sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych – m.in. pełniła funkcję Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz funkcje członka zarządu i dyrektora w sektorze organizacji pozarządowych. Pani Małgorzata Erlich-Smurzyńska jest wpisana na listę audytorów Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, posiada również tytuł Approved Compliance Officer uzyskany w Instytucie Compliance w Warszawie.

Pan Paweł Wojciech Knop jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, które zdobywał audytując największe podmioty na Górnym Śląsku z branży samochodowej, górniczej, hutniczej oraz usługowej. Pan Paweł Wojciech Knop posiada uprawnienia maklera papierów wartościowych z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego. Karierę zawodową rozpoczął w latach 2006-2007 od branży finansowej – Commercial Union (Aviva), doradczej – KPMG, a następnie bankowej – Bank Spółdzielczy w Raciborzu oraz Alior Bank S.A. Następnie od 2010 roku związał karierę z Deloitte Polska, gdzie w 2017 roku zdobył tytuł biegłego rewidenta. W 2013 roku dołączył do ING Banku Śląskiego S.A., gdzie jako ekspert ds. finansów odpowiadał za konsolidację grupy kapitałowej banku oraz rachunkowość banku i spółek zależnych. Od 2018 roku związany jest ze Szpitalem Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, w którym odpowiada za nadzór i koordynację budżetu, wyników, restrukturyzację zadłużenia. Z sukcesem wdrożył zarządzanie płynnością i zrealizował założenia programu naprawczego. W latach 2018-2019 pełnił funkcje członka rady nadzorczej spółki Energo-tel S.A., a od 2019 roku pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani członkowie Rady Nadzorczej Banku nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Banku, jak i nie uczestniczą w podmiotach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Ponadto, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani członkowie Rady Nadzorczej Banku nie figurują również w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz.757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Appointment of members of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.

The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") hereby informs that the
Extraordinary General Meeting convened on December 1st, 2021, in
accordance with the resolution no. 3/2021 and resolution no. 4/2021
appointed the following persons to the Supervisory Board of the Bank:


1. Mrs. Małgorzata Erlich-Smurzyńska,


2. Mr. Paweł Wojciech Knop.


The resolutions entered into force at the time of adoption.

Mrs. Małgorzata Erlich-Smurzyńska is a graduate of the Faculty of Law
and Administration at the University of Łódź. She holds the professional
title of Legal Advisor. She holds an Executive MBA from Warsaw
Management University. Ms. Małgorzata Erlich-Smurzyńska is currently a
Director of the Office of Financial Controlling, Risk Management and
Compliance at PKN Orlen SA, where she manages the work of the
controlling, regulatory risk management, compliance management,
management systems, corporate risk management departments as well as she
manages the Representative Office of PKN Orlen in Brussels. She has
several years of experience as an independent member of the Supervisory
Board in the banking sector, including 2 companies in the Bank Pekao
S.A. Capital Group, including a member of the Nomination and
Remuneration Committee. Currently, she is a member of the Supervisory
Board in a company from the Orlen Capital Group - Orlen Oil Sp.z o.o..
She is experienced manager - among others, she held the position of
Director of the Świętokrzyski Regional Office of the Agency for
Restructuring and Modernisation of Agriculture, as well as a board
member and director in the NGO sector. Ms. Erlich-Smurzuńska is a
registered auditor with the Polish Institute of Internal Control and
holds also the title of Approved Compliance Officer from the Compliance
Institute in Warsaw.


Mr. Paweł Wojciech Knop is a graduate of the Faculty of Finance and
Accounting at the Cracow University of Economics. He is a statutory
auditor, which he earned by auditing the largest entities in Silesia
region in the automotive, mining, metallurgy and service industries. Mr
Knop is a licensed stockbroker with the qualification of an investment
advisor. He started his professional career in 2006-2007 in the
financial industry - Commercial Union (Aviva), consulting - KPMG, and
then banking - Bank Spółdzielczy in Racibórz and Alior Bank S.A. From
2010, he associated his career with Deloitte Poland, where he earned the
statutory auditor’s title in 2017. In 2013, he joined ING Bank Śląski
S.A., where as a finance expert he was responsible for the consolidation
of the bank's capital group and the accounting of the bank and its
subsidiaries. Since 2018, he has been associated with the District
Hospital in Racibórz, where he is supervising and coordinating the
budget, financial results and debt restructuring processes. He
successfully implemented liquidity management and executed the recovery
programme assumptions. In 2018-2019 he served as a member of the
Supervisory Board of Energo-tel S.A., and since 2019, he has been the
Chairman of the Supervisory Board of Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
sp.z o.o.

According to the submitted statements, the appointed members of the
Bank's Supervisory Board do not perform any activity competitive to the
Bank, and do not participate in competitive entities as partners in
civil or personal partnerships, or as members of the corporate bodies or
other competitive legal entities.


Moreover, according to the submitted statements, the appointed members
of the Bank's Supervisory Board are also not registered in the National
Register of Debtors kept on the basis of the Act of December 6th, 2018,
on the National Register of Debtors.

Legal basis: § 5 section 5) of the Regulation of the Minister of Finance
of March 29th, 2018, on current and periodic information published by
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-01 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2021-12-01 Paweł Tymczyszyn Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki