REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.

2021-06-07 18:52
publikacja
2021-06-07 18:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołane na dzień 28 maja 2021 r., po wznowieniu obrad w dniu 7 czerwca 2021 r., zgodnie z uchwałą nr 35/2021 oraz uchwałą nr 36/2021 powołało w skład Rady Nadzorczej Banku następujące osoby:
1.Pan Filip Majdowski
2.Pan Dominik Witek

Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.

Pan Filip Majdowski jest absolwentem studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Fiskalnego (International Fiscal Association) - oddział polski. Pan Filip Majdowski jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego w polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Aktualnie Pan Filip Majdowski pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Wcześniej pełnił, przez okres ponad 3.5 roku, funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, gdzie m.in reprezentował Polskę na różnego rodzaju forach Unii Europejskiej oraz OECD. Przed dołączeniem do służby publicznej zdobywał doświadczenie zawodowe w firmach doradztwa podatkowego z „Wielkiej Czwórki” oraz w sektorze finansowym.

Pan Dominik Witek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada tytuł zawodowy adwokata i radcy prawnego. Ukończył również studia z obszaru zarządzania i biznesu (MBA) w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University, z siedzibą w Nowym Sączu, uzyskując tytuł Master of Business Administration. Od roku 2017 roku prowadził własną Kancelarię Adwokacką, a następnie Radcy Prawnego. W latach 2019-2020 był zatrudniony jako radca prawny w ORLEN Południe S.A., gdzie m.in. uczestniczył w kompleksowej obsłudze prawnej Spółki oraz Spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN Południe. Ponadto, pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., a następnie Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Aktualnie Pan Dominik Witek pełni funkcję Członka Zarządu PZU Zdrowie Spółki Akcyjnej.

Jednocześnie, Akcjonariusz Banku - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (,,Akcjonariusz”) poinformował, iż dokonał oceny odpowiedniości indywidualnej ww. kandydatów do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Banku zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących w Banku.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani członkowie Rady Nadzorczej Banku nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Banku, jak i nie uczestniczą w podmiotach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Ponadto, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani członkowie Rady Nadzorczej Banku nie figurują również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Appointment of members of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.


Alior Bank S.A. (”Bank”) informs that the Annual General Meeting
convened on May 28th, 2021, after resuming the meeting on June 7th,
2021, in accordance with the resolution no. 35/2021 and resolution no.
36/2021 appointed the following persons to the Supervisory Board of the
Bank:


1.Mr. Filip Majdowski


2.Mr. Dominik Witek


The resolutions entered into force at the time of adoption.


Mr. Filip Majdowski is a graduate of master's and doctoral studies at
the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw and a
member of the board of the International Fiscal Association - a branch
of Polish. Mr. Filip Majdowski is the author of dozens of publications
in the field of tax law in Polish and foreign scientific periodicals.
Currently, Mr. Filip Majdowski is the deputy director of the Department
of Supervision I at the Ministry of State Assets. Previously, for over
3.5 years, he was the deputy director in the Tax System Department at
the Ministry of Finance, where he represented Poland at various forums
of the European Union and OECD. Before joining the public service, he
gained professional experience in tax consultancy companies from the
"Big Four" and in the financial sector.


Mr. Dominik Witek is a graduate of the Faculty of Law and Administration
at the University of Rzeszów. He has the professional title of an
advocate and legal advisor. He also completed management and business
studies (MBA) at the National Louis University - National Louis
University, with headquarters in Nowy Sącz, obtaining the title of
Master of Business Administration. Since 2017, he ran his own Law Firm,
and then a Legal Counsel. In the years 2019-2020 he was employed as a
legal counsel at ORLEN Południe S.A., where, inter alia, participated in
the comprehensive legal services of the Company and companies from the
ORLEN Południe Capital Group. Moreover, he was the Chairman of the
Supervisory Board in Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o., then President of the Management Board, Managing Director of
Sanocki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Currently, Mr.
Dominik Witek is a Member of the Management Board of PZU Zdrowie Spółka
Akcyjna.


At the same time, the Bank's Shareholder - Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna ("Shareholder") informed that it had assessed the
individual suitability of the above-mentioned candidates to act as
members of the Bank's Supervisory Board in accordance with the
requirements of generally applicable laws and regulations in force at
the Bank.


According to the submitted statements, the appointed members of the
Bank's Supervisory Board do not perform any activity competitive to the
Bank, and do not participate in competitive entities as partners in
civil or personal partnerships, or as members of the corporate bodies or
other competitive legal entities.


Moreover, according to the submitted statements, the appointed members
of the Bank's Supervisory Board are also not registered in the Register
of Insolvent Debtors maintained on the basis of the Act of August 20th,
1997 on the National Court Register.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-07 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
2021-06-07 Seweryn Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki