REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Podjęcie przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A. uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu

2021-05-17 19:21
publikacja
2021-05-17 19:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_raportu_-_zyciorys.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
attachment_to_the_report.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Podjęcie przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A. uchwał w sprawie zmian
w składzie Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 17 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Banku trzyletniej V kadencji wspólnej, która rozpoczęła się z dniem 30 czerwca 2020 r.:
1.na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 14 czerwca 2021 r. powołany został Pan Radomir Gibała,
2.na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 17 maja 2021 r. powołany został Pan Jacek Polańczyk.

Jednocześnie zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Banku, z dniem 13 czerwca 2021 roku, zakończona zostanie delegacja Pana Mikołaja Jerzego Handschke, Członka Rady Nadzorczej Banku, do wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za obszar finansów.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani członkowie Zarządu Banku nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Banku, jak i nie uczestniczą w podmiotach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani członkowie Zarządu Banku nie figurują również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rada Nadzorcza Banku stwierdziła, że Pan Radomir Gibała oraz Pan Jacek Polańczyk spełniają wymogi określone w art. 22aa ust. 2-6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.), a dokonując oceny odpowiedniości ww. kandydatów na członków Zarządu Banku uwzględniła w szczególności kompetencje Pana Radomira Gibały w obszarze finansów oraz Pana Jacka Polańczyka w obszarze marketingu, logistyki i zakupów.

Życiorysy powołanych członków Zarządu Banku stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do raportu - życiorys.pdfZałącznik do raportu - życiorys.pdf Załącznik do raportu - życiorysy
attachment to the report.pdfattachment to the report.pdf Attachment to the report

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Adoption by Supervisory Board of Alior Bank S.A. resolutions regarding
changes in the composition of the Bank’s Management BoardAlior
Bank S.A. („Bank”) informs that on May 17th, 2021, the Supervisory Board
of the Bank adopted the following resolutions regarding changes in the
composition of the Bank’s Management Board of the three-year 5th joint
term of office, which began on June 30th, 2020:


1.on June 14th ,2021, to the position of the Vice President of the
Management Board responsible for the area of ​​finance has been
appointed Mr Radomir Gibała,


2.on May 17th, 2021, to the position of the Vice President of the
Management Board has been appointing Mr Jacek Polańczyk.


Simultaneously, pursuant to the resolution of the Bank's Supervisory
Board, on June 13th, 2021, the delegation of Mr. Mikołaj Jerzy
Handschke, Member of the Bank's Supervisory Board, to performing
activities of the Vice-President of the Bank's Management Board
responsible for the area of finance.


According to the submitted statements, the appointed members of the
Bank's Management Board does not conduct any competitive activity to the
Bank and does not participate in competing companies as partner in a
civil or personal partnership or member of corporate bodies or other
competitive legal entities.


According to the submitted statements, the appointed members of the
Bank's Management Board are not registered in the Register of Insolvent
Debtors maintained on the basis of the Act of August 20th, 1997, on the
National Court Register.


The Supervisory Board of the Bank concluded that Mr. Radomir Gibała and
Mr. Jacek Polańczyk meet the requirements specified in Art. 22aa para
2-6 of the Act of August 29th, 1997 Banking Law (i.e. Journal of Laws of
2020, item 1896, as amended), and when assessing the suitability of the
above-mentioned candidates for members of the Management Board of the
Bank took into account, in particular, the competences of Mr. Radomir
Gibała in the area of ​​finance and Mr. Jacek Polańczyk in the area of
​​marketing, logistics and purchases.


Biographical notes of the appointed members of the Bank's Management
Board constitute an attachment to this report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-17 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
2021-05-17 Seweryn Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki