REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Podjęcie decyzji o emisji obligacji przez Alior Bank S.A. i ustalenie warunków emisji tych obligacji

2023-12-01 18:13
publikacja
2023-12-01 18:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-01
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o emisji obligacji przez Alior Bank S.A. i ustalenie warunków emisji tych obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2023 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii N z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt) 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz zobowiązania należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe („Obligacje”) i określił warunki emisji tych Obligacji.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem inwestorów nabyciem obligacji, wyrażonym w trakcie budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji z 250 mln PLN do 450 mln PLN.

Podstawowe parametry Obligacji są następujące:
1. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 450.000.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych),
2. Wartość nominalna jednej Obligacji oraz jej cena emisyjna wynosi 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
3. Obligacje nie będą zabezpieczone,
4. Oferta Obligacji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE,
5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M i marży wynoszącej 2,81% w skali roku,
6. Dzień emisji Obligacji będzie przypadał w dniu 20 grudnia 2023 r.,
7. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał w dniu 15 czerwca 2027 r., przy czym Bank będzie miał możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji począwszy od dnia 15 czerwca 2026 r. i po spełnieniu wymogów regulacyjnych znajdujących zastosowanie do Obligacji i Banku,
8. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
9. Bank będzie się ubiegał o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Decision on the issue of bonds by Alior Bank S.A. and determination of
the final parameters of the bond issue


In reference to the current report no. 32/2023 of 17 November 2023 the
Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank", "Issuer") informs that on 1
December 2023 it adopted a resolution on the issue of series N bonds,
whose liabilities will constitute eligible liabilities of the Bank
within the meaning of Article 97a Section 1 Point 2 of the Act of 10
June 2016 on the Bank Fund Guarantee, deposit guarantee scheme and
resolution and liabilities belonging to the sixth category, as referred
to in Article 440 Section 2 Point 6) of the Act of 28 February 2003
Bankruptcy Law ("Bonds") and specified the final parameters of the issue
of the Bonds.


At the same time, the Bank's Management Board informs that due to the
great interest of investors in purchasing Bonds, expressed during the
book-building process, it decided to increase the initially assumed
issue amount from PLN 250 million to PLN 450 million.


The basic terms of the Bond’s issue are as follows:


1. The maximum total nominal value of the Bonds is up to PLN 450,000,000
(in words: four hundred and fifty million zlotys),


2. The nominal value and issue price of one Bond is PLN 500,000 (in
words: five hundred thousand zlotys),


3. The Bonds will be unsecured,


4. The Bonds will be offered solely to qualified investors within the
meaning of Article 2 point e of Regulation (EU) 2017/1129 of the
European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus
to be published when securities are offered to the public or admitted to
trading on a regulated market and, repealing Directive 2003/71/EC,


5. The Bonds will bear interest at a variable interest rate constituting
the sum of the WIBOR6M rate and a margin of 2.81% per annum,


6. The date of issue of the Bonds will be 20 December 2023,


7. The redemption date of the Bonds will be 15 June 2027, the Bank will
have the option of early redemption of the Bonds starting from 15 June
2026 and after meeting the regulatory requirements applicable to the
Bonds and the Bank,


8. The Bonds will be issued as bearer bonds, will not have the form of a
document and will be registered in the securities depository maintained
by the Polish National Depository for Securities,


9. The Bank will apply for the introduction of the Bonds to listing on
the alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-01 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2023-12-01 Tomasz Miklas Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki