REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ALIOR BANK S.A.: Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Alior Bank S.A.

2021-12-03 19:43
publikacja
2021-12-03 19:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-03
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o otrzymaniu pisma Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”") dotyczącego ustalenia minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych oraz zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji („MREL”).

Zgodnie z powyższym pismem, wymóg MRELtrea (obliczony jako odsetek łącznej kwoty na ryzyko) dla Banku na poziomie skonsolidowanym został określony na poziomie 15,36% TREA.
Wymóg MRELtem (obliczany jako odsetek miary ekspozycji całkowitej) dla Banku na poziomie skonsolidowanym został natomiast określony na poziomie 5,91% TEM.

Powyższe wymogi muszą zostać spełnione do 31 grudnia 2023 r.

Dodatkowo wyznaczona została ścieżka osiągniecia docelowego poziomu MREL określająca cele śródokresowe, które Bank powinien spełnić do końca każdego roku kalendarzowego w okresie dojścia do poziomu docelowego. Cele te w relacji do TREA wynoszą odpowiednio 11,68% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 13,52% do dnia 31 grudnia 2022 r. Minimalne śródokresowe cele dla wymogu podporządkowania w relacji do TREA wynoszą odpowiednio 11,68% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 13,52% do dnia 31 grudnia 2022 r.

Cele śródokresowe w odniesieniu do TEM wynoszą 3% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 4,46% do dnia 31 grudnia 2022 r. Minimalne śródokresowe cele dla wymogu podporządkowania w relacji do TEM wynoszą odpowiednio 3% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 4,45% do dnia 31 grudnia 2022 r.

Na 30 września 2021 r. Bank wypełniał wymogi MREL, które wskazane zostały jako cele śródokresowe, które Bank powinien spełnić do 31 grudnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Letter from the Bank Guarantee Fund regarding the minimum requirement
for own funds and eligible liabilities (MREL) for Alior Bank S.A.


The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") hereby informs about
receiving a letter from the Banking Guarantee Fund ("BFG") concerning
the setting of the minimum requirement for own funds and eligible
liabilities ("MREL").


In line with the above letter, the requirement of MRELtrea (calculated
as a percentage of the total amount at risk) for the Bank at the
consolidated level was set at 15.36% of TREA.The requirement of
MRELtem (calculated as a percentage of the total exposure measur) for
the Bank at the consolidated level was set at 5.91% of TEM.


The above requirements should be met by December 31st, 2023.


Additionally the path to achieve the MREL target level has been
determined, defining the mid-term targets that the Bank should meet by
the end of each calendar year until it reaches the ultimate target.
These targets in relation to TREA are 11.68% to be met by December 31st,
2021 and 13.52% to be met by December 31st, 2022. The mid-term targets
for the subordination requirement in relation to TREA are respectively
11.68% by December 31st, 2021 and 13.52% by December 31st, 2022.


The mid-term targets in relation to TEM are 3% by December 31st, 2021
and 4.46% by December 31st, 2022. The mid-term targets for the
subordination requirement in relation to TEM are respectively 3% by
December 31st, 2021 and 4.45% by December 31st, 2022.


As at September 30th, 2021, the Bank met the MREL requirements, which
were indicated as the mid-term targets that the Bank should meet by
December 31st, 2021.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-03 Maciej Brzozowski Wiceprezes Zarządu
2021-12-03 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki