25,7400 zł
-3,31% -0,8800 zł
Alior Bank SA (ALR)

Korekta raportu bieżącego nr 33/2019: Przedterminowy wykup obligacji serii C

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019 k
Data sporządzenia: 2019-10-04
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 33/2019: Przedterminowy wykup obligacji serii C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”, „Alior Bank”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 4 października 2019 r. („Raport”).

Sformułowanie przed korektą:
„Bank informuje, iż w związku z wcześniejszym wykupem Obligacji złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A., począwszy od dnia 11 października 2019 r.”

Sformułowanie po dokonaniu korekty:
„Bank informuje, iż w związku z wcześniejszym wykupem Obligacji złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A., począwszy od dnia 9 października 2019 r.”

Pełna treść raportu bieżącego nr 33/2019 po korekcie:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o podjęciu w dniu 4 października 2019 r. uchwały w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji własnych serii C, zgodnie z pkt. 7.2 warunków emisji obligacji podporządkowanych serii C, wyemitowanych w dniu 21 października 2014 r. przez Meritum Bank ICB S.A. (obecnie Alior Bank S.A.), których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 21 października 2022 r. i które są objęte kodem ISIN PLMRTMB00034 (nazwa skrócona Catalyst: ALR1022) („Obligacje”).
W związku z powyższym, Zarząd Banku zawiadamia o podjęciu decyzji o przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu wszystkich 8.000 (słownie: ośmiu tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 80.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) w dniu wcześniejszego wykupu, tj. w dniu 21 października 2019 r.
Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie wcześniejszego wykupu Obligacji.
Dniem ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji jest 11 października 2019 r.
Wcześniejszy wykup Obligacji będzie realizowany za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy, poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki papierów wartościowych posiadaczy Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki.
Bank informuje, iż w związku z wcześniejszym wykupem Obligacji złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A., począwszy od dnia 9 października 2019 r.
Ponadto, niezwłocznie po przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu Obligacji Bank złoży wniosek o wykluczenie Obligacji z alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Correction of the current report no. 33/2019: Early redemption of C
series bonds


The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank", "Alior Bank") with its
registered office in Warsaw hereby corrects the current report No.
33/2019 of October 4th, 2019 ("Report").


Wording before correction:


“The Bank informs that in connection with the early redemption of the
Bonds, it will submit a relevant application for suspension of trading
in the alternative trading system on the Catalyst Market operated by
BondSpot S.A., starting from October 11th, 2019.”


Wording after correction:


“The Bank informs that in connection with the early redemption of the
Bonds, it will submit a relevant application for suspension of trading
in the alternative trading system on the Catalyst Market operated by
BondSpot S.A., starting from October 9th, 2019.”

The full content of the current report no. 33/2019 after the correction:


The Management Board of Alior Bank S.A. (the "Bank") informs that the
resolution regarding the early redemption of C series own bonds, was
adopted on October 4th, 2019, in accordance with item 7.2 terms of issue
of C series subordinated bonds, issued on October 21st, 2014, by Meritum
Bank ICB S.A. (currently Alior Bank S.A.), whose final maturity date is
October 21st, 2022, and which are covered by the ISIN code PLMRTMB00034
(Catalyst short name: ALR1022) (the "Bonds").


In relation to the above, the Bank's Management Board notifies about the
decision to carry out an early redemption of all 8,000 (in words: eight
thousand) Bonds with a total nominal value of PLN 80,000,000 (in words:
eighty million zlotys) on the day of early redemption, i.e. on October
21st, 2019.


The Bank obtained the consent of the Polish Financial Supervision
Authority for early redemption of the Bonds.


The date for determining the right to receive benefits from the Bonds is
October 11th, 2019.


Early redemption of the Bonds will be carried out through the system of
the National Depository of Securities S.A. ("KDPW") after determining
the parties to the transaction on the basis of information received from
entities maintaining Bond holders' securities accounts, by transferring
funds to the securities accounts of Bond holders via KDPW and entities
maintaining those accounts.


The Bank informs that in connection with the early redemption of the
Bonds, it will submit a relevant application for suspension of trading
in the alternative trading system on the Catalyst Market operated by
BondSpot S.A., starting from October 9th, 2019.


In addition, immediately after the early redemption of the Bonds, the
Bank will submit a request to exclude the Bonds from the alternative
trading system on the Catalyst market operated by BondSpot S.A.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-04 Krzysztof Bachta Prezes Zarządu
2019-10-04 Tomasz Biłous Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.