67,30 zł
0,30% 0,20 zł
Alior Bank SA (ALR)

Dopuszczenie obligacji serii P2A do obrotu na rynku podstawowym

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 90 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-22
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Dopuszczenie obligacji serii P2A do obrotu na rynku podstawowym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2017 r. powziął informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Nr 1554/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r., zgodnie z którą Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w ramach Catalyst 375 obligacji na okaziciela serii P2A Banku o wartości nominalnej 400.000 PLN każda.
Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („Spółka”).
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji serii P2A („Obligacje”) są prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2017 r. („Prospekt”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji opublikowane w dniu 9 listopada 2017 r. („Ostateczne Warunki Oferty”). Prospekt i Ostateczne Warunki Oferty zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie / Drugi Publiczny Program Emisji Obligacji”.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Alior Bank S.A. (the “Bank”) hereby announces
that on 22 December 2017 it learned about resolution of the Management
Board of the Warsaw Stock Exchange (“WSE”) No.1554/2017 of 22 December
2017 on the basis of which 375 Series P2A bearer bonds of the Bank with
nominal value of PLN 400,000 each were admitted to trading on the
Catalyst market.


Resolution of the Management Board of the WSE came into force on the
date of its adoption.


Legal basis:


§ 34 clause 1 Item 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19
February 2009 on current and periodic information provided by issuers of
securities and on conditions under which information required by legal
regulations of a non-member state may be recognized as equivalent

Disclaimer:


This material is for informational and promotional purposes only and
under no circumstances shall constitute an offer or invitation to make
an offer, or form the basis for a decision, to invest in the securities
of Alior Bank S.A. (the “Company”).


The sole legally binding documents containing information about the
Company and the public offering of the series P2A bonds (the “Bonds”)
are the base prospectus drawn up in connection with public offerings and
applications for the admission and introduction of the Company’s bonds
to trading on a regulated market approved by the Polish Financial
Supervision Authority on 13 October 2017 (the “Prospectus”), together
with all published supplements and update reports, and final terms of
the Bonds published on 9 November 2017 (the “Final Terms”). The
Prospectus and the Final Terms have been published and are available on
the Company’s website (www.aliorbank.pl) in the bookmark “Investor
Relations/Second Public Bonds Prospectus”. Before making any investment
decision relating the purchase of the Bonds, and in particular in order
to obtain information on the interest borne by the Bonds, investors
should acquaint themselves with the contents of the Prospectus, the
Final Terms and all published supplements and update reports to the
Prospectus.


This material does not constitute an investment recommendation.


Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in
or into the United States of America, Australia, Canada, Japan or any
other jurisdiction where to do so could be restricted or prohibited by
law.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-22 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl