REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A.

2020-12-21 21:54
publikacja
2020-12-21 21:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zyciorys_Mikolaj_Handschke.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
biographial_note_Mikolaj_Handschke.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-21
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Banku oddelegowała z dniem 21 grudnia 2020 r. Pana Mikołaja Jerzego Handschke, Członka Rady Nadzorczej do wykonywania przez okres od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia 20 marca 2021 r. czynności Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za obszar finansów.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, oddelegowany Członek Rady Nadzorczej Banku, Pan Mikołaj Jerzy Handschke nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Banku, jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członek organów konkurencyjnych spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem oddelegowany Członek Rady Nadzorczej Banku, Pan Mikołaj Jerzy Handschke nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Życiorys oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej Banku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
życiorys Mikołaj Handschke.pdfżyciorys Mikołaj Handschke.pdf Życiorys
biographial note Mikołaj Handschke.pdfbiographial note Mikołaj Handschke.pdf Biographial note

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Delegating a Supervisory Board Member to temporarily perform the duties
of the Vice-President of the Management Board of Alior Bank S.A.


Alior Bank S.A. („the Bank”) hereby informs that on December 21st, 2020,
the Supervisory Board of the Bank on December 21st, 2020 delegated Mr.
Mikołaj Jerzy Handschke, Member of the Supervisory Board, to perform for
the period from December 21st, 2020 to March 20th, 2021, the activities
of the Vice-President of the Management Board of the Bank, the
activities of the Vice-President of the Management Board responsible for
the area of finance.


According to the submitted statement, delegated Member of the Bank's
Supervisory Board,


Mr. Mikołaj Jerzy Handschke does not conduct any competitive activity to
the Bank and does not participate in competing companies as partner in a
civil or personal partnership or member of competitive companies capital
or other competitive legal entities.


According to the submitted statement, delegated Member of the Bank's
Supervisory Board, Mr. Mikołaj Jerzy Handschke is not registered in the
Register of Insolvent Debtors maintained on the basis of the Act of
August 20th, 1997, on the National Court Register.


Biographical note of delegated Member of the Bank's Supervisory Board is
attached to this current report.


Legal basic: § 5 (5) of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29th, 2018 concerning current and periodical information published
by issuers of securities and terms of recognizing as equivalent
information required by laws of a non-Member State (Journal of Laws 2018
item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-21 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
2020-12-21 Seweryn Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki