REKLAMA

AIRWAY MEDIX S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie w Spółce

2020-08-26 20:37
publikacja
2020-08-26 20:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-26
Skrócona nazwa emitenta
AIRWAY MEDIX S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Orenore sp. z o.o. o następującej treści:

„Orenore sp. z o.o. S.A. (Orenore) informuje, iż działając zgodnie z art. 69 ust. 1 i 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) Orenore sp. z o.o. w imieniu swoim oraz Adiuvo Investments S.A. (Adiuvo) zawiadamia, że w związku z transakcjami zbycia przez Orenore na rynku regulowanym w dniach 18 oraz 19 sierpnia 2020 r. łącznie 2.215.603 akcji Airway Medix S.A. (Airway Medix), łączny stan posiadania akcji Airway Medix przez Adiuvo oraz Orenore uległ zmianie o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Airway Medix.

Przed rozliczeniem ww. transakcji stan posiadania akcji Airway Medix przez Orenore oraz Adiuvo obejmował łącznie 27.133.585 akcji Airway Medix, co stanowi 46,45% udziału w kapitale zakładowym Airway Medix i uprawniało łącznie do 27.133.585 głosów co stanowi 46,45% ogólnej liczby głosów, przy czym:
a. Orenore posiadało 2.215.603 akcji Airway Medix, co stanowi 3,79% udziału w kapitale zakładowym i uprawniało do 2.215.603 głosów, co stanowi 3,79% ogólnej liczby głosów.
b. Adiuvo posiadało 24.917.982 akcji Airway Medix, co stanowi 42,65% udziału w kapitale zakładowym i uprawniało do 24.917.982 głosów, co stanowi 42,65% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu ww. transakcji Orenore nie posiada akcji Airway Medix, natomiast Adiuvo posiada niezmiennie 24.917.982 akcji Airway Medix, co stanowi 42,65% udziału w kapitale zakładowym i uprawniało do 24.917.982 głosów, co stanowi 42,65% ogólnej liczby głosów.

Adiuvo wraz z Orenore wchodzą w skład Grupy Orenore dla której podmiotem dominującym jest Orenore Investments Limited. Poprzez udziały w podmiotach z Grupy Orenore podmiotem dominującym dla Airway Medix w rozumieniu art. 4 pkt 14 lit. a) Ustawy pozostaje Pan Marek Orłowski.

Jednocześnie Orenore informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Orenore (inne niż Adiuvo) posiadające akcje Airway Medix, jak również nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
Dodatkowo Orenore informuje, że nie istnieją instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-26 Marek Orłowski Prezes Zarządu
2020-08-26 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu
2020-08-26 Oron Zachar Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki