REKLAMA

AILLERON S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Ailleron SA

2021-10-22 17:37
publikacja
2021-10-22 17:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Ailleron SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje o powzięciu w dniu 22 października 2021 roku informacji o dokonaniu w dniu 18 października 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS rejestracji zmiany § 61 Statutu Ailleron SA.

Zmiana Statutu Spółki zarejestrowana przez Sąd została przyjęta Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2021 roku. Uchwała ta została podjęta w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3 706 651,20 zł, który dzieli się na 12 355 504 akcji:

- 3 981 830 akcji serii A;
- 2 569 480 akcji serii B;
- 700 935 akcji serii C;
- 40 000 akcji serii D;
- 1 827 591 akcji serii E;
- 165 694 akcji serii F;
- 622 699 akcji serii G;
- 467 025 akcji serii H;
- 820 687 akcji serii I;
- 409 563 akcji serii J;
- 750 000 akcji serii K;

o wartości nominalnej 0,30 zł.

W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może zostać wyemitowanych do 821 076 akcji serii L. W przypadku wyemitowania i objęcia wszystkich akcji serii L, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 3 952 974 zł i dzielił się na 13 176 580 akcji o wartości nominalnej 0,30 zł.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki obecnie wynosi 16 337 334. W przypadku wyemitowania i objęcia wszystkich akcji serii L, ogólna liczba głosów wzrośnie do 17 158 410.

Informacje o podjętych uchwałach zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 24/2021 z dnia 27 września 2021 roku.

Dotychczasowe brzmienie § 61 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 180.000,00 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 600.000 (słownie: 6 sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej po 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda akcja, które objęte zostaną na warunkach określonych w Uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2019 roku, przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2019 roku.
2. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L może być wykonane w okresie 1 lipca 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku.”

Treść § 61 Statutu Spółki: po zmianach wynikających z uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2021 roku:

„1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 246.322,80 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt groszy) w drodze emisji nie więcej niż 821.076 (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej po 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda akcja, które objęte zostaną na warunkach określonych w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2021 roku, przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2021 roku.
2. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L może być wykonane w okresie do dnia 31 grudnia 2026 roku.”

Ponadto, Zarząd informuje, że dokonany w związku z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2021 roku wpis KRS dotyczący wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego obarczony jest oczywistą omyłką pisarską polegającą na wpisaniu jako kwoty podwyższenia kwoty 24 632 280,00 zł zamiast 246 322,80 zł. Spółka niezwłocznie złoży wniosek o sprostowanie tej omyłki.

Po ustaleniu przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego przyjęte zmiany, zostanie on zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ailleron.com/pl/company-documents/.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-22 Tomasz Król Członek Zarządu
2021-10-22 Piotr Skrabski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki