REKLAMA

AGORA: wyniki finansowe

2016-02-18 07:18
publikacja
2016-02-18 07:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
Raport_IVkw_2015_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 45 ust. 1a - 1c ustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2016-02-18
AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-732 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerska 8/10
(ulica) (numer)
022 555 60 17 022 840 00 67
(telefon) (fax)
investor@agora.pl www.agora.pl
(e-mail) (www)
526-03-05-644 011559486
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 189 340 1 102 417 284 205 263 151
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 732 -18 297 4 476 -4 368
III. Zysk (strata) brutto 16 805 -17 925 4 016 -4 279
IV. Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej 12 709 -12 574 3 037 -3 001
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 111 076 97 820 26 543 23 350
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -128 976 -43 007 -30 820 -10 266
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 267 -102 037 -781 -24 357
VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów -21 167 -47 224 -5 058 -11 273
IX. Aktywa razem 1 610 213 1 556 499 377 851 365 178
X. Zobowiązania długoterminowe 118 589 116 265 27 828 27 278
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 321 439 275 155 75 429 64 556
XII. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 153 486 1 149 589 270 676 269 711
XIII. Kapitał zakładowy 47 665 50 937 11 185 11 951
XIV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 906 531 50 183 961 47 906 531 50 183 961
XV. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,27 -0,25 0,06 -0,06
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 24,08 22,91 5,65 5,37
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 659 520 628 891 157 599 150 118
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -33 795 -66 264 -8 076 -15 817
XIX. Zysk (strata) brutto 4 759 -33 559 1 137 -8 011
XX. Zysk (strata) netto 13 722 -25 984 3 279 -6 202
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 001 -4 812 5 496 -1 149
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 536 31 160 -6 580 7 438
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 858 -44 504 -2 834 -10 623
XXIV. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów -16 393 -18 156 -3 917 -4 334
XXV. Aktywa razem 1 219 306 1 195 793 286 121 280 551
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 14 183 27 900 3 328 6 546
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 194 362 161 737 45 609 37 946
XXVIII. Kapitał własny 1 010 761 1 006 156 237 184 236 059
XXIX. Kapitał zakładowy 47 665 50 937 11 185 11 951
XXX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 906 531 50 183 961 47 906 531 50 183 961
XXXI. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,29 -0,52 0,07 -0,12
XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 21,10 20,05 4,95 4,70
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport_IVkw_2015_pl.pdfRaport_IVkw_2015_pl.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-02-18 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2016-02-18 Tomasz Jagiełło Członek Zarządu
2016-02-18 Grzegorz Kossakowski Członek Zarządu
2016-02-18 Robert Musiał Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki