REKLAMA

AGORA: Errata błędu edytorskiego w raporcie finansowym Grupy Agora za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2020 r.

2020-11-17 20:12
publikacja
2020-11-17 20:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-17
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Errata błędu edytorskiego w raporcie finansowym Grupy Agora za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Agora”) niniejszym informuje o błędzie edytorskim w opublikowanym w dniu 17 listopada 2020 r. Sprawozdaniu finansowym Grupy Agora za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 roku ("Sprawozdanie").

Błąd edytorski polegał na przypadkowym ukryciu wiersza "Dywidendy otrzymane" podczas edycji tabeli zamieszczonej na stronie 67 Sprawozdania.
Zidentyfikowany błąd ma wyłącznie charakter prezentacyjny i nie wpływa w żaden sposób na wyniki finansowe Grupy Agora. Suma kwot zaprezentowana w tabeli obejmowała wartość pominiętego wiersza. Wszystkie kwoty podane w Sprawozdaniu są prawidłowe i nie wymagają żadnych zmian. Informacje na temat tej konkretnej pozycji przepływów środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Agory były również zaprezentowane w części III pkt 4. Komentarza zarządu do niniejszego Sprawozdania dotyczącej Przepływów środków pieniężnych, w tym w szczególności działalności inwestycyjnej.

Tabela zaprezentowana na stronie 67 Raportu przed erratą błędu edytorskiego:

Trzy miesiące zakończone Dziewięć miesięcy zakończone Trzy miesiące zakończone Dziewięć miesięcy zakończone
Nota 30 września 2020
niebadane 30 września 2020
niebadane 30 września 2019
niebadane 30 września 2019
niebadane

Działalność inwestycyjna
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 1 609 17 548 4 090 32 183
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych 80 3 377 - -
Spłata udzielonych pożyczek 63 188 160 172
Wpływy z tytułu odsetek 4 20 53 131
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych - 24 282 32 166 121 188
Pozostałe wpływy (1) - 2 800 - -
Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne (12 018) (46 852) (23 739) (82 074)
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych 12 - (7 180) (12 043) (157 239)
Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych - (15 000) - (25 000)
Udzielone pożyczki - - - (830)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 1 738 (8 817) 7 909 (104 247)Tabela po erracie błędu edytorskiego:

Trzy miesiące zakończone Dziewięć miesięcy zakończone Trzy miesiące zakończone Dziewięć miesięcy zakończone
Nota 30 września 2020
niebadane 30 września 2020
niebadane 30 września 2019
niebadane 30 września 2019
niebadane

Działalność inwestycyjna
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 1 609 17 548 4 090 32 183
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych 80 3 377 - -
Dywidendy otrzymane 12 000 12 000 7 222 7 222
Spłata udzielonych pożyczek 63 188 160 172
Wpływy z tytułu odsetek 4 20 53 131
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych - 24 282 32 166 121 188
Pozostałe wpływy (1) - 2 800 - -
Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne (12 018) (46 852) (23 739) (82 074)
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych 12 - (7 180) (12 043) (157 239)
Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych - (15 000) - (25 000)
Udzielone pożyczki - - - (830)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 1 738 (8 817) 7 909 (104 247)Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Erratum of an editorial error in the Agora Group's financial report for the 3 and 9 months ended September 30, 2020.Regulatory filingManagement Board of Agora S.A. with its registered office in Warsaw ("the Company", "Agora") hereby informs about an editorial error in the financial statements of the Agora Group for the 3 and 9 months ended September 30, 2020 ("Report") published on November 17, 2020.An editorial error occurred while editing of the table on page 67 of the Report during which the line "Dividends received" in the table was accidentally hidden.The identified error is purely of presentation nature and does not affect the financial results of the Agora Group in any way. The sum of the amounts presented in the table included the value of the omitted line. All amounts given in the Report are correct and do not require any changes. Information on this particular item of net cash flows from Agora's investing activities is also presented in section III point 4 on cash flows, including in particular investing activities of the Management Board commentary to this ReportTable presented on page 67 of the Report before the errata to editorial error: Note Three months ended 30 September 2020unaudited Nine months ended 30 September 2020unaudited Three months ended 30 September 2019unaudited Nine months ended 30 September 2019 unauditedCash flows from investing activities Proceeds from sale of property, plant and equipment and intangibles 1,609 17,548 4,090 32,183 Disposal of subsidiaries (net of cash disposed of), associates and jointly controlled entities 80 3,377 - - Loan repayment received 63 188 160 172 Interest received 4 20 53 131 Disposal of short-term securities - 24,282 32,166 121,188 Other inflows (1) - 2,800 - - Purchase of property, plant and equipment and intangibles (12,018) (46,852) (23,739) (82,074)Acquisition of subsidiary (net of cash acquired), associates and jointly controlled entities 12 - (7,180) (12,043) (157,239)Acquisition of short-term securities - (15,000) - (25,000)Loans granted - - - (830)Net cash used in investing activities 1,738 (8,817) 7,909 (104,247) Table after an editorial error errata: Note Three months ended 30 September 2020unaudited Nine months ended 30 September 2020unaudited Three months ended 30 September 2019unaudited Nine months ended 30 September 2019 unauditedCash flows from investing activities Proceeds from sale of property, plant and equipment and intangibles 1,609 17,548 4,090 32,183 Disposal of subsidiaries (net of cash disposed of), associates and jointly controlled entities 80 3,377 - - Dividends received 12,000 12,000 7,222 7,222Loan repayment received 63 188 160 172 Interest received 4 20 53 131 Disposal of short-term securities - 24,282 32,166 121,188 Other inflows (1) - 2,800 - - Purchase of property, plant and equipment and intangibles (12,018) (46,852) (23,739) (82,074)Acquisition of subsidiary (net of cash acquired), associates and jointly controlled entities 12 - (7,180) (12,043) (157,239)Acquisition of short-term securities - (15,000) - (25,000)Loans granted - - - (830)Net cash used in investing activities 1,738 (8,817) 7,909 (104,247) Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 lit. a of the Act of July 29, 2005 on public offering and the conditions for introducing financial instruments to an organized trading system and on public companies in connection with § 15 sec. 2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-17 Anna Kryńska - Godlewska Członek zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki